DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Hidrografik ve fotogrametrik harita yapım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493896
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/491909
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Ekte yer alan, tahdit krokilerinde bilgileri mevcut 5 adet baraja/ göle ait, hidrografik ve fotogrametrik harita yapılması
İhale Tarihi
:
20.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A Blok 1.kat toplantı salonu; Devlet Mah. İnönü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

13 ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİDROGRAFİK VE FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

13 ÜNCÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİDROGRAFİK VE FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/491909

1-İdarenin

a) Adresi : DEVLET MAH. INÖNÜ BULVARI 16 06100ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124545280 - 3124545204

c) Elektronik Posta Adresi : byavuz@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekte yer alan, tahdit krokilerinde bilgileri mevcut 5 adet baraja/ göle ait, hidrografik ve fotogrametrik harita yapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içindebulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(yüzelli) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A Blok 1.kat toplantı salonu; Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Harita Mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: İşin yapılabilmesi için gerekli görülen, makine, teçhizat ve diğer ekipman;

• Çift Frekanslı Real Time Kinematik GPS Seti 3 Adet

• Harita çizim programı (CAD programı) 1 Adet

• Echo-sounder ;

Maksimum 0.10 M. ±% 0.1 Hassasiyeti Aşmayacak Şekilde Elektronik Olarak Derinlik Ölçebilen,

Çift Frekanslı Transducer Kullanılan,

Dalga Yayılım Açısı (Konik Açı) 5-10 Derece Aralığında,

Yüksek Frekans: 200-250 Khz,

Düşük Frekans: 10-50 Khz.,

Okuma Frekansı, Derinlik Elverdikçe Minimum 1 Hertz (Saniyede 1 Okuma),

• Ses Hızı Ölçer

Hassasiyet < 0,010 m/s,

Doğruluk <= 0,025 m/s,

Çözünürlük <= 0,001m/s,

Ses Hızı Dağılımını her metre için raporlayabilmelidir.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ilk ilan tarihine kadar kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kıyı ve geçiş sularının/ İç sularda Baraj/Göl/Gölet/Lagün alanlarının; “alan/kübaj hesapları ve su altı sediment kalınlığının belirlenmesine yönelik”

a-Hidrografik haritalar,

b-Batimetrik haritalar,

c-İskandil haritaları,

d- Hidrografik ve Fotogrametrik haritalar (haritalar bir arada yapılmış olacak )

e- Hidrografik ve yersel yöntemlerle yapılmış haritalar (haritalar bir arada yapılmış olacak )Yukarıda sayılan işlerden herhangi birinden tek sözleşmeye dayalı iş, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A Blok 1.kat 135 numaralı oda; Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A Blok 1.kat 135 numaralı oda; Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR