SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Haşere ile mücadele hizmeti alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495151
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

SURUÇ DOĞUŞ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/513648
Niteliği, Türü, Miktarı
:
6 Personel ile ilaç ve ekipman dahil kent içi ilaçlama hizmeti alımı
İhale Tarihi
:
20.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Dikili mah.Atatürk Bulvarı No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Suruç/Şanlıurfa
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIMI

SURUÇ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ihalo Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/513648

1-İdarenin

a) Adresi : DİKİLİ MAH. ATATÜRK BUL. NO: 2 SURUÇ/ŞANLIURFA

h) Telefon ve faks numarası : 4146118074 - 4146119912

c) Elektronik Posta Adresi : surucbeIediyesi@hotmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı ; 6 Personel ile ilaç ve ekipman dahil kent içi ilaçlama hizmeti alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan İdari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yor : Suruç Belediyesi İlçe Sınırları

c) Süresi : işe başlama tarihinden itibaren 365(Üç Yüz Altmış Beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dikili mah.Atatürk Bulvarı No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Suruç/Şanlıurfa

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme-şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak; düzenlenen sicil, İzin, ruhsat vb. belgeler.

İstekliler Teklif dosyasında;

1 .Sağlık Bakanlığından alınmış "Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi"

2.ilaçlar için, Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsatlar (İthal ise ithal izin belgelerini) veya ilaçların temin edileceği firmadan alınan Satış Yetki belgesi

3.ilaçlara ait garanti belgeleri

4.Sağlık Bakanlığından verilen etiket örnekleri, yukarıdaki belgelerin asılları ya da noter onaylı suretlerini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3, Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama işine alt iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. thale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dikili mah. Atatürk Bulvarı No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Suruç/Şanlıurfa adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dikili mah. Atatürk Bulvarı No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Suruç/Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel Üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden a2 olmamak Üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR