Yazdır

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Güvenlik görevlisi çalıştırılmasına yönelik hizmet alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635906
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Büyükçekmece Adliyesi Ana ve Ek Hizmet Binalarının 2017 yılı 01 Eylül 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 9 Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılmasına Yönelik Hizmet Alımı
İşin Yapılacağı Yer : Fatih Mah. Kordonboyu Cad. No:4 Büyükçekmece/İstanbul ve Mimarsinan Mah. 192. Sk. No:3 Büyükçekmece/İstanbul
İhale Tarihi : 18.08.2017 11:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, PAZARLIK USULÜ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2017/332121
İhalenin Yapılacağı Yer : Fatih Mah. Kordonboyu Cad. No:4 Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekemce Ana Hizmet Binası 1 Kat Personel Yemekhanesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ 2017 YILI 01 EYLÜL 2017 - 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA 9 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK HİZMET ALIMI

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ

Büçükçekmece Adliyesi 2017 Yılı 9 Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılmasına Yönelik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin c bendine ne göre Pazarlık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/332121

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAH. KORDONBOYU CAD. NO:4 BÜYÜKÇEKMECE /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212882 1000 - 2128832563
c) Elektronik Posta Adresi : yasin.aydin@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Büyükçekmece Adliyesi Ana ve Ek Hizmet Binalarının 2017 yılı 01 Eylül 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 9 Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılmasına Yönelik Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Fatih Mah. Kordonboyu Cad. No:4 Büyükçekmece/İstanbul ve Mimarsinan Mah. 192. Sk. No:3 Büyükçekmece/İstanbul
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.09.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Mah. Kordonboyu Cad. No:4 Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekemce Ana Hizmet Binası 1 Kat Personel Yemekhanesi
b Tarihi ve saati : 18.08.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazl hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Resmi ve Özel kurumlara ait bina, Hastane, Okul, Yurt, Üniversite temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Büyükçekmece Malmüdürlüğü veya Büyükçekmece Adliyesi İdari İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Büyükçekmece Adliyesi Ana Hizmet Binası Zemin Kat No:Z04 İdari İşler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR