Yazdır

ANKARA MEB DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Depo nitelikli bina yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453419
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : BALLIKPINAR MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI KAMPÜSÜ HİZMET BİNASININ ÖN VE ARKA TARAFINA TOPLAM 3 ADET DEPO YAPILMASI (1.DEPO 12X14 m BİNA ÖNÜNE PENCERELİ 2.DEPO 12X14 m BİNA ÖNÜNE PENCERESİZ 3.DEPO 18X27 m BİNA ARKASINA) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Ballıkpınar Mah. Bademlik Cad. Ballıkpınar Sok. 11 Gölbaşı, Ankara
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/418255
İhalenin Yapılacağı Yer : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Atatürk Bulvarı No:98 Kat: 3 C Blok Bakanlıklar / ANKARA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DEPO YAPTIRILACAKTIR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI KAMPÜSÜ HİZMET BİNASININ ÖN VE ARKA TARAFINA DEPO YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418255

1-İdarenin

a) Adresi

:

ATATÜRK BULVARI NO:98 3.KAT C BLOK 06650 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124131447 - 3124180470

c) Elektronik Posta Adresi

:

dhg_satinalma@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI KAMPÜSÜ HİZMET BİNASININ ÖN VE ARKA TARAFINA TOPLAM 3 ADET DEPO YAPILMASI (1.DEPO 12X14 m BİNA ÖNÜNE PENCERELİ 2.DEPO 12X14 m BİNA ÖNÜNE PENCERESİZ 3.DEPO 18X27 m BİNA ARKASINA)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-Ballıkpınar Mah. Bademlik Cad. Ballıkpınar Sok. 11 Gölbaşı, Ankara

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Atatürk Bulvarı No:98 Kat: 3 C Blok Bakanlıklar / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan BIII grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat-Makine Mühendisliği/Mimarlık bölümü diplomaları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MEB. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Bütçe ve Satın Alma Daire Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No:98 Kat 3, C Blok Bakanlıklar 06648 Çankaya /ANKARA) adresinden alınabilir. Ancak; İhale dokümanlarını idareden almak isteyenlerin öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Kamu Şubesinin IBAN TR84 0001 0025 3205 4952 1350 38 nolu hesabına doküman bedelini yatırmaları ve buradan alacakları makbuz ile birlikte idareye başvurmaları gerekmektedir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:98 Kat: 3 C Blok Bakanlıklar / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR