Yazdır

BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Geri kazanım/bertaraf hizmeti işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452092
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Genel Sekreterliğimize bağlı; BURSA DEVLET HASTANESİ, ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ, DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ, DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, PROF.DR.TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTALIKLARI HAST., DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK COCUKLAR HAST. VE REH.MRK., BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ, İNEGÖL ADSM, İNEGÖL DEVLET HASTANESİ, İZNİK DEVLET HASTANESİ, KARACABEY DEVLET HASTANESİ, M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ, MUDANYA DEVLET HASTANESİ, ORHANELİ DEVLET HASTANESİ, ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ ve YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ VE İLKER ÇELİKCAN FTR HASTANESİ? leri ile Bağlı Semt Poliklinileri İle Ek Hizmet Binalarıdır. (bağlı semt poliklinikleri ve ek hizmet binası bulunan hastaneler için)
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 31.10.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 36.850,00 Kilogram tehlikeli atık bertaraf hizmeti alımı işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/402515
İhalenin Yapılacağı Yer : (75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3) Nilüfer/BURSA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 YILI TEHLİKELİ ATIKLARIN ARA DEPOLAMA/ GERİ KAZANIM/ BERTARAFI HİZMETİ ALIMI

BURSA İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017 YILI TEHLİKELİ ATIKLARIN ARA DEPOLAMA/ GERİ KAZANIM/ BERTARAFI HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402515

1-İdarenin

a) Adresi

:

75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 16140 NİLÜFER/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2246003300 - 2246003549

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb16.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

36.850,00 Kilogram tehlikeli atık bertaraf hizmeti alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Genel Sekreterliğimize bağlı; BURSA DEVLET HASTANESİ, ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ, DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ, BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ, DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, PROF.DR.TÜRKAN AKYOL GÖĞÜS HASTALIKLARI HAST., DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK COCUKLAR HAST. VE REH.MRK., BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ, İNEGÖL ADSM, İNEGÖL DEVLET HASTANESİ, İZNİK DEVLET HASTANESİ, KARACABEY DEVLET HASTANESİ, M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ, MUDANYA DEVLET HASTANESİ, ORHANELİ DEVLET HASTANESİ, ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ ve YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ VE İLKER ÇELİKCAN FTR HASTANESİ? leri ile Bağlı Semt Poliklinileri İle Ek Hizmet Binalarıdır. (bağlı semt poliklinikleri ve ek hizmet binası bulunan hastaneler için)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

(75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3) Nilüfer/BURSA

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli firma, aşağıda sıralanan lisanslara sahip olmalı ve teklif dosyasında sunmalıdır:

a. İstekli firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş olan Çevre İzin ve Lisans Belgesine (Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Ara Depolama/Tehlikeli Atık Düzenli Depolama/Atık Yakma ve Beraber Yakma/Tehlikeli Atık Bertarafı) sahip olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür.

b. İstekli firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür.

c. İstekli ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu “Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodlarını” gösteren belgeyi hale dosyasında sunacaktır.

d. Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden; tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür. Kendi araçları yok ise bu konuda lisans almış firma ile yapmış olduğu sözleşmeleri ihale dosyasına koymalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Tehlikeli Atıkların Toplanması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi ve/veya Ara Depolanması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (75. Yıl Bulvarı Park Cad. No:1 Kat:3) Nilüfer/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR