GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gemilere gölgelik imalat ve montaj hizmet alım işi ihale edilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00673580
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANAKKALE OLAY 05.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/483093
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elliyedinci Alay, Seddülbahir, Onsekiz Mart, Mesudiye, Çanakkale, Lapseki, Avşa Adası, Ayvacık, Gelibolu 1 ve Şehid Ömer Halisdemir isimli gemilerimize Gölgelik imalat ve montaj hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2017 14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Filo Gemilerimize Gölgelik İmalat ve Montaj Hizmeti Alımı

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A .Ş.

Filo Gemilerimize Gölgelik İmalat ve Montaj Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/483093

1-İdarenin

a) Adresi : KAYSERİLİ AHMET PAŞA CAD. NO 26 İL ÖZEL İDARE BİNASI KAT 1-2 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862174452 - 2862175852
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@gdu.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elliyedinci Alay, Seddülbahir, Onsekiz Mart, Mesudiye, Çanakkale, Lapseki, Avşa Adası, Ayvacık, Gelibolu 1 ve Şehid Ömer Halisdemir isimli gemilerimize Gölgelik imalat ve montaj hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gemiler uygun zamanda Çanakkale Bölgesinde uygun iskeleye/tersaneye bağlanacaktır. Çanakkale ve Ayvacık isimli gemiler aynı periyotta bağlanacak ve her iki geminin yapım işi aynı tarihlerde olacaktır. Elliyedinci Alay, Seddülbahir, Onsekiz Mart, Mesudiye, Lapseki, Avşa Adası, Gelibolu-1 ve Şehid Ömer Halisdemir isimli gemiler tek gemi olarak bağlanacak ve her bir geminin imalat ve montajı farklı tarihlerde olacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Gestaş Genel Müdürlük Binası Kat: 1 ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 19.10.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Gestaş Genel Müdürlük Binası Kat: 1 ÇANAKKALE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:26 Gestaş Genel Müdürlük Binası Kat: 1 ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR