SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ford marka motorlu taşıtların bakım ve onarım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00447861
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/394841
Niteliği, Türü, Miktarı
:
220.000 Puan Ford Marka Araçların Tamir, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Yetkili serviste yapılacaktır
İhale Tarihi
:
16.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ulugazi Mah.İstiklal Cad.No:46 55030 İlkadım / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılan Ford marka motorlu taşıtların yedek parça dahil tamir, bakım ve onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2016 / 394841

1-İdarenin

a)Adresi :Ulugazi Mah.İstiklal Cad.No:55030 İlkadım / SAMSUN

b)Telefon ve faks numarsı :0 362 4445112 – 0 362 4355562

c)Elektronik Posta Adresi :samsun.imis@saglik.gov.tr.

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https.//ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği,türü ve miktarı :220.000 Puan Ford Marka Araçların Tamir, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı

80.000 Puan Ford Marka Araçların Tamir,Bakım ve Onarım (İşçilik) Hizmet Alımı

.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :Yetkili serviste yapılacaktır.

c)Süresi :İşe başlama tarihi: 01.01.2017, işin bitiş tarihi: 31.12.2017

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer :Ulugazi Mah.İstiklal Cad.No:46 55030 İlkadım / SAMSUN

b)Tarihi ve saati :16.11.2016 – 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olmasında, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olmasında, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.belgeler, İstekliler teklif dosyasında teklif verdiği araç grubuna ilişkin üretici veya distribütör firma onaylı Yetkili Servis Belgesi sunacaktır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen araç bakım veya onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY(Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY(Türk Lirası) doküman bedelini Samsun Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığın T.C.Ziraat Bankası TR830001000222399579155001 nolu hesabına yatırmak zorundadır.Posta yoluyla satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanının eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü – Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim gündür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR