ERZURUM KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Etüt proje hizmeti alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636586
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/339172
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2.36 KM Tünel Yapımı-400 gün süreyle danışmanlık hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tortum-İspir İl Yolu (Km:26+400.00-28+760.00)
İhale Tarihi
:
07.08.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETÜT PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM

Tortum-İspir İl Yolu Tünelli Geçişi Etüt Proje Ve Danışmanlık İşi (Km:26+40000-28+76000) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/339172

1-İdarenin

a) Adresi

:

YUNUS EMRE MAH. . 25070 PALANDÖKEN/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

4423166162 - 4423166152

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol12@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.36 KM Tünel Yapımı-400 gün süreyle danışmanlık hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Tortum-İspir İl Yolu (Km:26+400.00-28+760.00)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 400(dört yüz) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken/ERZURUM

b) Tarihi ve saati

:

07.08.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

- Otoyol veya Devlet Yolu veya İl Yolu standartlarında yola ait Tünel Projesi yapmış olmak ( Tünel elektrifikasyon,haberleşme ve mekanik işleri dahil )
veya
- Otoyol veya Devlet Yolu veya İl Yolu Etüt ve Proje Mühendislik /Danışmanlık Hizmetleri işi kapsamında Tünel Projesi yapmış olmak( Tünel elektrifikasyon,haberleşme ve mekanik işleri dahil )
benzer iş olarak kabul edilecektir.
Etüt ve Proje Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri dışındaki " Kontrollük ve Müşavirlik hizmetleri" benzer iş olarak değerlendirilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 165 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmüh. Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken /ERZURUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 12. Bölge Md. İhale Komisyonu Başkanlığı Yunus Emre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR