İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Engellilere yönelik yürüme yüzey işaretlemesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449847
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/410214
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5000 metretül hissedilebilir zemin kaplama, 36 adet NVC'lere çağn sistemi, 2 adet indiiksiyoıı döndü sistemi, 2200 adet braille alfâbeli levha, 192 adet sesli ve ışıklı acil çıkış levhası, 10000 metretül merdiven kaydırmaz bandı Ayrıntılı bilgiye EKAP'la yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binası
İhale Tarihi
:
27.10.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf - İşyurdu Müdürlüğü Bürosu C3 blok 3. kat No:301
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ADALET SARAYINA ENGELLİLERE YÖNELİK ERİŞEBİLİRLİK İÇİN HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEY İŞARETLEMESİ, VVC'LERE ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ, BRAİLE ALFABELİ YÖNLENDİRME LEVHALARI İLE MERDİVENLERE KAYDIRMAZ BANT

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İstanbul Adalet Sarayına engellilere yönelik erişe bilirlik için hissedilebilir yürüme yüzey işaretlemesi, VC'lere acil çağrı sistemi, Braile alfâbeli yönlendirme levhaları ile merdivenlere kaydırmaz bant yapım işi 4734 say ıh Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/410214

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez; Man.. Abide-i Hürriyet Cad. No:223 34381 ÇAĞLAYAN ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123757148 - 2123757585
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulcbs@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2- İhale konusu yapını işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:5000 metretül hissedilebilir zemin kaplama, 36 adet NVC'lere çağn sistemi, 2 adet indiiksiyoıı döndü sistemi, 2200 adet braille alfâbeli levha, 192 adet sesli ve ışıklı acil çıkış levhası, 10000 metretül merdiven kaydırmaz bandı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'la yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binası
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf - İşyurdu Müdürlüğü Bürosu C3 blok 3. kat No:301
b) Tarihi ve saati:27.10.2016 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi_
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf vc sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtb olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Elektronik cihazlarda vc hissedilebilir yüzey malzemelerinde TSE veya CE belgesi şartı aranmaktadır.
4.1.2. Teküf vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çabştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminh mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vc düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarbk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım idlerinde benzer iş grupları Tebliği'ndc Yer AlaD B/II1 grubu işler veya hcrtüılü bina onarım işleri benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaal Mühendisi veya mimar
5. Ekononıik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf - İşyurdu .Müdürlüğü Bürosu C3 blok 3. kat ]No:301 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanlarm ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf - İşyurdu Müdürlüğü Bürosu C3 blok J. kat No:301 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : I
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR