VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Endeks okuma, kesme-açma hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715590
Şehir : Van
Yayınlandığı Gazeteler

VAN OLAY 06.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hizmet Alımı İşleri
İşin Yapılacağı Yer
:
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari İlleri ve Bu illere Bağlı İlçeler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Koordinatörlüğü Toplantı Salonu (Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6 E Blok İç Kapı No: 69 ÇANKAYA/ANKARA)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI

2017.HİZ.İŞL.15 VAN VE HAKKARİ İLLERİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ( OSGB) HİZMET ALIMI İŞİ,
2017.HİZ.İŞL.16 MUŞ VE BİTLİS İLLERİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ( OSGB) HİZMET ALIMI İŞİ,
ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Şirketin
a) Adresi : Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş
Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6 E Blok İç Kapı No: 69 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :Tel: 0850 314 97 46
Fax: 0850 211 65 48
c) Elektronik posta adresi
d) Kayıtlı Elektronik posta Adresi
: satinalma@vedas.com.tr
: vedas.satinalma@hs03.kep.tr
d) WEB :www.vedas.com.tr
2-İhale konusu
a) Niteliği, türü, miktarı : Hizmet Alımı İşleri
b) Yapılacağı yer : Van, Muş, Bitlis ve Hakkari İlleri ve Bu illere Bağlı İlçeler
c) İşe başlama tarihi : 01/01/2018 tarihinde işe başlanacaktır. .
d) İşin süresi
e) İlan Yayın Tarihi
: 24 Ay
: 06/12/2017
3-İhalelerin
a) Yapılacağı yer : Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Koordinatörlüğü
Toplantı Salonu (Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6 E Blok İç Kapı No: 69 ÇANKAYA/ANKARA)
b) İhale ve Açık Eksiltme Tarih ve saati :
1- 2017.HİZ.İŞL.15 VAN VE HAKKARİ İLLERİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ( OSGB) HİZMET ALIMI İŞİ
15/12/2017 ( Cuma Günü)- Saat :11.00

2- 2017.HİZ.İŞL.16 MUŞ İLİ KESME-AÇMA VE ENDEKS OKUMA HİZMET ALIMI İŞİ
15/12/2017 ( Cuma Günü)- Saat :14.00

İhale komisyonu alınan ilk teklifleri değerlendirdikten sonra ihalelere açık eksiltme metoduyla devam edilecektir.

4- İhalelere katılabilmek için gereken belgeler İsteklilerin bu ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: ( İhalelere katılmak isteyen istekliler, gerekli belgeleri her bir iş için ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4. İstekliler, tarafından teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda, son teklif verme tarihinden itibaren 90 gün geçerli “Geçici Teminat Mektubu” sunmak zorundadırlar. (Teyit yazısı bulunmalıdır.)
4.5. İsteklilerin, bankalar nezdindeki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif bedelinin % 10’undan az olmayacak şekilde ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Banka Referans Mektubu sunmak zorundadırlar.
4.6. İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 90’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait yurt içinde bir veya birden çok sözleşmeye ilişkin son 5 (Beş) yıl içerisinde alınmış iş deneyimini gösteren belge/belgelerin sunulması gerekir.
( İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunulacaktır. İş deneyim belgesi düzenlenmemiş işlerde Şirketimize belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli ve imzalı son hakediş iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. Özel Şirketlere yapılan işlerde iş deneyim belgesi düzenlenmemiş olması halinde varsa sözleşme fotokopisi ve ekinde Mali Müşavir tarafından onaylı Fatura suretlerinin sunulması yeterlidir. Dağıtım Şirketlerinden alınacak bedel içeren ıslak imzalı referans yazıları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.)
Bu ihalede OSGB hizmetleri dışında benzer iş kabul edilmeyecektir.
4.7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış OSGB yetki belgesi sunulacaktır.
4.8. Çalıştırılacak İş güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeline ait diploma ve personelin görev yapması için gerekli yasal belgeler sunulacaktır.
4.9. İşin sözleşme süresince ne şekilde yürütüleceğinin ve görevlendirmelerinin nasıl yapılacağının belirlendiği bir çalışma planı sunulacaktır. Sunulan Çalışma planının işin mahiyetine ve şartnamelerine uygun olması zorunludur.
4.10. Standart forma uygun teklif mektubu ve teklif cetveli
(İstekliler, Teklif Mektubu, Teklif Cetveli, Teminat Mektubu, referans mektubu ve çalışma planı dışındaki istenilen diğer belgelerin aslını göstermek kaydıyla, Şirketimizce “Aslı Gibidir” ibareli ve imzalı belgeleri teklif ile birlikte sunabilirler.)
5- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. ( Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm gerçek veya tüzel kişiler yerli istekli olarak kabul edilecektir.)
6- İhale dokümanları vedas.satinalma@hs03.kep.tr kayıtlı e-posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet mektubu ( Niyet mektubu örneği ihale ilanı ile birlikte WEB sitesinden indirilebilir.) gönderen tüm firmalarla kayıtlı e-posta yoluyla paylaşılacaktır. İhalelere katılmak isteyen adayların kayıtlı elektronik posta yoluyla niyet mektubunu her bir iş için ayrı ayrı sunmaları zorunludur. Niyet mektubunda isteklinin ticari unvanı, ihale konusu işin adı, telefon, faks, e-posta ve kayıtlı e-posta adresi ile tebligata esas posta adresi yazılı olmalıdır.
7- Teklifler ihale saatine kadar Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Ankara Temsilciği Satınalma Müdürlüğü’ne, (Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No :274/6 E Blok İç Kapı No: 69 ÇANKAYA/ANKARA) elden, kargo ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta veya kargoda yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir.
8- Bu ihalede İş Ortaklığı ve Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
9- Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
10- DİĞER HUSUSLAR;
10.1- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
10.2- Bu ihaleye, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
10.3- Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma Prosedürleri ve 25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği ile 31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma Ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR