YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Eğitmen alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453416
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/418844
Niteliği, Türü, Miktarı
:
% 15 vasıflı 26 Eğitmenin çalıştırılması hizmet alım işidir Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
09.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Yüregir Belediyesi İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖGRETİCİ EĞİTMEN ÇALIŞTIRILMASI

YÜREĞİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ögretici Eğitmen Çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/418844

1-İdarenin

a) Adresi : Yavuzlar Mah. 4071 sokak No : 4 01220 YÜREĞİR/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3223217070 - 3223216363

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@yuregir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : % 15 vasıflı 26 Eğitmenin çalıştırılması hizmet alım işidir

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KÜLTÜR EVLERİ

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yüregir Belediyesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati : 09.11.2016 - 10:00

4.İhaleyekatılabilmeşartlarıveistenilenbelgelerileyeterlikdeğerlendirmesindeuygulanacakkriterler:
4.1. İhaleyekatılmaşartlarıveistenilenbelgeler:
4.1.1.MevzuatıgereğikayıtlıolduğuTicaretve/veyaSanayiOdasıveyaMeslekOdasıBelgesi;
4.1.1.1.Gerçekkişiolmasıhalindekayıtlıolduğuticaretve/veyasanayiodasındanyadailgilimeslekodasından,ilkilanveyaihaletarihininiçindebulunduğuyıldaalınmış,odayakayıtlıolduğunugösterirbelge,
4.1.1.2.Tüzelkişiolmasıhalinde,ilgilimevzuatıgereğikayıtlıbulunduğuticaretve/veyasanayiodasından,ilkilanveyaihaletarihininiçindebulunduğuyıldaalınmış,tüzelkişiliğininodayakayıtlıolduğunugösterirbelge
4.1.2.TeklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenİmzaBeyannamesiveyaİmzaSirküleri;
4.1.2.1.Gerçekkişiolmasıhalinde,notertasdikliimzabeyannamesi
4.1.2.2.TüzelkişiolmasıhalindeilgisinegöretüzelkişiliğininortaklarıüyeleriveyakurucularıiletüzelkişiliğinyönetimdekigörevlileribelirtensondurumugösterirTicaretSicilGazetesi,bubilgilerintamamınınbirTicaretSicilGazetesindebulunmamasıhalindebubilgilerintümünügöstermeküzereilgiliTicaretSicilGazeteleriveyabuhususlarıgösterenbelgeleriletüzelkişiliğinnotertasdikliimzasirküleri,
4.1.3.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenenteklifmektubu
4.1.4.ŞekliveiçeriğiİdariŞartnamedebelirlenengeçiciteminat.
4.1.5İhalekonusuişintamamıveyabirkısmıaltyüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6Tüzelkişitarafındanişeneyiminigöstermeküzeresunulanbelgenin,tüzelkişiliğinyarısındanfazlahissesinesahiportağınaaitolmasıhalinde,ticaretvesanayiodası/ticaretodasıbünyesindebulunanticaretsicilmemurluklarıveyaserbestmuhasebeci,yeminlimalimüşaviryadaserbestmuhasebecimalimüşavirtarafındanilkilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğrusonbiryıldırkesintisizolarakbuşartınkorunduğunugösterenstandartformauygunbelge,.
2.Ekonomikvemali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomikve maliyeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Sonbeşyıl içindebedeliçeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamaküzere ihalekonusuişveyabenzerişlereilişkinişdeneyiminigösterenbelgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Personel Çalıştırılmaya Dayalı Hizmet Alım İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomikaçıdanenavantajlıteklifsadecefiyatesasınagörebelirlenecektir.6.İhaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir.
7. İhaledokümanınıngörülmesivesatınalınması:
7.1.İhaledokümanı,idareninadresindegörülebilirve50TRY(TürkLirası) karşılığı DestekHizmetleriMüdürlüğü adresindensatınalınabilir.
7.2.İhaleyeteklifverecekolanlarınihaledokümanınısatınalmalarıveyaEKAPüzerindeneimzakullanarakindirmelerizorunludur.
8.Teklifler,ihaletarihvesaatinekadar DestekHizmetleriMüdürlüğüadresineeldenteslimedilebileceğigibiaynıadreseiadeltaahhütlüpostavasıtasıyladagönderilebilir.
9.İsteklilertekliflerini,Birimfiyatlarüzerindenvereceklerdir.İhalesonucuüzerineihaleyapılanistekliyleherbiriş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyatsözleşmeimzalanacaktır.Buihalede,işintamamıiçinteklifverilecektir.
10.İsteklilerteklifettikleribedelin%3’ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçiciteminatvereceklerdir.
11. Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren 60(altmış) takvimgünüdür
12.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.
13.Diğerhususlar:İhale,Kanunun38incimaddesindeöngörülenaçıklamaistenmeksizinekonomikaçıdanenavantajlıteklifüzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR