Yazdır

ZONGULDAK İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Dozimetre izleme hizmeti alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448167
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Zonguldak İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği (İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No:130 [Esas 67 Burda AVM] ZONGULDAK)
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : YAKA DOZİMETRE (169 KİŞİ 36 AY SÜRELİ 2 AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE) 3042 Adet YÜZÜK/BİLEZİK DOZİMETRE (57 KİŞİ 36 AY SÜRELİ 2 AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE) 1026 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/384254
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ ALINACAKTIR
ZONGULDAK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/384254
1İdarenin
a) Adresi : İncivez Mah.Milli Egemenlik Cad. No.130 Kat:4 (Esas 67 Burda AVM) 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722910080 3722910087
c) Elektronik Posta Adresi : khb67.mb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : YAKA DOZİMETRE (169 KİŞİ 36 AY SÜRELİ 2 AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE) 3042 Adet YÜZÜK/BİLEZİK DOZİMETRE (57 KİŞİ 36 AY SÜRELİ 2 AYLIK PERİYOTLAR HALİNDE) 1026 Adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah.Huzur Sok No:35 Merkez/ZONGULDAK), Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145 ZONGULDAK), Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (Mithatpaşa Mah.Sağlık Sok. No:35 Merkez/ZONGULDAK), Devrek Devlet Hastanesi (İsmetpaşa Mah. Zonguldak Asfaltı Caddesi No:84 Devrek/ZONGULDAK), Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mevkii, Kaynarca Mahallesi No:309, Ereğli/Zonguldak), Çaycuma Devlet Hastanesi (Yeşiltepe Mahallesi Topbaşı Mevkii Çaycuma/ZONGULDAK), Alaplı Devlet Hastanesi (Yenisiteler Mah. Hastane Sk No: 11 Alaplı/ZONGULDAK), Gökçebey İlçe Hastanesi (İstasyon Mahallesi
Gökçebey/ZONGULDAK), Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mah.Bülent
Ecevit Caddesi No:64 Merkez/ZONGULDAK) , Kdz.Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
(Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. 67300 Kdz.Ereğli/Zonguldak) ve sağlık tesislerimize ait
varsa ek bina ve/veya hizmet binaları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3 İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zonguldak İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği (İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No:130 [Esas 67 Burda AVM] ZONGULDAK)
b) Tarihi ve saati : 27.10.2016 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi?
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.
belgeler,
İstekli firmaların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olduklarını gösterir belgeyi
teklifleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri?
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektöre yapılan görüntüleme işlerine ait her türlü dozimetre izleme hizmeti.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Hizmet Binası Satınalma ve İhale İşlemleri Birimi (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cd. No:130 [Esas 67 Burda AVM Kat:4] ZONGULDAK)
(Doküman Bedeli yatırmak isteyen istekliler, söz konusu bedeli Genel Sekreterliğimizin Halk Bankası Zonguldak Şubesinde bulunan TR 09 0001
2009 8060 0005 0002 42 Nolu Hesabına Havale/Eft yapmak suretiyle doküman alabilirler.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği Satınalma ve İhale İşlemleri Birimi adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR