BOTAŞ TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Dizüstü bilgisayar sistemleri ve yangın dolapı alım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496678
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/476075
Niteliği, Türü, Miktarı
:
51 ad. Dizüstü Bilgisayar, 53 ad. A4 Renkli Ağ Tarayıcı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
20.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE YAN DONANIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)

Dizüstü Bilgisayar Sistemleri ve Yangın Donanım Ürünleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/476075

1-İdarenin

a) Adresi

:

BİLKENT PLAZA A1 BLOK 06800 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - 312266 07 33 - 312266 07 34

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

51 ad. Dizüstü Bilgisayar, 53 ad. A4 Renkli Ağ Tarayıcı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü(GM) Bilkent/ANKARA, Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü(DGİM) Eskişehir Yolu 23. Km/ANKARA, Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü(PİM) Ceyhan/ADANA, Dörtyol işletme Müdürlüğü (DPİM) Dörtyol/HATAY, LNG Terminal işletme Müdürlüğü (LNG) Marmaraereğlisi/TEKİRDAĞ

c) Teslim tarihi

:

Bu proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler (donanımların temini, sistemlerin kullanılabilir hale getirilmesi) en fazla 60 (Altmış) takvim günü içinde tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif edilecek tüm sistemler marka-model bazında FCC, TUV (GS) veya CE belgelerinden en az birine sahip olması ve buna ilişkin belgelerin teklifler ile birlikte sunulması zorunludur.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İsteklilerce teklif edilen ürünler ile bu ürünlerde kullandığı parça, modül vs. ürünlerinde End Of Life (Üretim sonu Listesi) listesinde yer almadığını gösterir onaylanmış dokümanın, üretici firma veya üretici firmanın resmi Türkiye temsilcisinden veya Türkiye'deki distribütoründen alınarak teklifler ile birlikte sunulması zorunludur.

4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerce teklif edilecek tüm sistemler (Dizüstü, Tarayıcı) RoHS veya Energystar veya Epeat sertifikasına sahip olmalıdır. Energystar uyumluluğu www.energystar.gov veya www.eu-energystar.org sitesinden alınacak çıktı ile Epeat uyumluluğu da www.epeat.net adreslerinden alınacak çıktı ile belgelendirilecektir ve buna ilişkin belgelerin teklifler ile birlikte sunulması zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce teklif edilen ürünlerin marka ve modellerini belirten destekleyici teknik dokümanların teklifler ile birlikte sunulması zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım İhaleleri Müdürlüğü Bilkent Plaza A-1 Blok 06800 Bilkent ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme Müdürlüğü Bilkent Plaza A-2 Blok Zemin Kat 06800 Bilkent - ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR