Yazdır

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çöp toplama ve nakil hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495782
Şehir : Balıkesir / Erdek
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/516838
İhalenin Yapılacağı Yer : YALI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:5 ERDEK/BALIKESİR
Niteliği, Türü, Miktarı : 210 PERSONEL 34 ARAÇ İLE CADDE SOKAK VE MAHALLERİNİN ÇÖPLERİNİN TOPLANMASI, NAKLEDİLMESİ VE SÜPÜRÜLMESİ, KUMSALLARIN, PARK VE YEŞİL ALANLARIN TEMİZLİĞİ İŞİDİR Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : ERDEK BELEDİYE BİNASI
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Alt Birimi : TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 28.12.2016 09:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

ERDEK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ERDEK İLÇESİ DAHİLİNDEKİ CADDE, SOKAK VE MAHALLELERİN ÇÖPLERİNİN TOPLANMASI, NAKLEDİLMESİ VE SÜPÜRÜLMESİ, KUMSALLARIN, PARK VE YEŞİL ALANLARIN TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/516838

1-İdarenin

a) Adresi : YALI MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI 5 10500 ERDEK/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2668352302 - 2668353072
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

210 PERSONEL 34 ARAÇ İLE CADDE SOKAK VE MAHALLERİNİN ÇÖPLERİNİN TOPLANMASI, NAKLEDİLMESİ VE SÜPÜRÜLMESİ, KUMSALLARIN, PARK VE YEŞİL ALANLARIN TEMİZLİĞİ İŞİDİR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ERDEK BELEDİYE BİNASI
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YALI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:5 ERDEK/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 28.12.2016 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
SIRA NO ARAÇ CİNSİ VE NİTELİĞİ TOPLAM ARAÇ
SAYISI
İDARE
MALI
ARAÇ SAYISI
YÜKLENİCİDEN İSTENEN
ARAÇ SAYISI
YÜKLENİCİDEN İSTENEN KENDİ MALI ARAÇ SAYISI

1

8+/-1 M3 LÜK HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

7 ADET 2 ADET 5 ADET 1 ADET
2 13+/-1 M3 LÜK HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 5 ADET 1 ADET 4 ADET 1 ADET
3 13+/-1 M3 LÜK HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU(PAŞA LİMANI ADASI) 1 ADET 0 1 ADET -
4 4+/-1 M3 LÜK VAKKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI 2 ADET 1 ADET 1 ADET -
5 EN FAZLA 1 M3 LÜK VAKKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI 1 ADET 0 1 ADET 1 ADET
6 MİNİ DAMPERLİ ÇÖP TOPLAMA ARACI 2 ADET 0 2 ADET -
7 BİNEK ARACI 5 ADET 0 5 ADET -
8 KUMSAL TEMİZLEME MAKİNESİ 1 ADET 0 1 ADET 1 ADET
9 EN AZ 10 TON KAPASİTELİ ARAZÖZ 2 ADET 1 ADET 1 ADET -
10 ROMORKLÜ TRAKTÖR 6 ADET 5 ADET 1 ADET -
11 EN AZ 10 TON KAPASİTELİ DAMPERLİ KAMYON 1 ADET 1 ADET 0 -
12 LASTİK TEKERLEKLİ KAZICI VE YÜKLEYİCİ 1 ADET 0 ADET 1 ADET -

Tüm araçlar en az 2010 model ve üstü olacaktır.

Yükleniciden istenen yukarıda miktarları ve cinsleri belirtilen araçlardan 1 adet 8 +/- 1 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 13+/- 1 m3'lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet en fazla 1 m3'lük vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet kumsal temizleme aracı özellik arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması nedeniyle hizmet alımları ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 41. maddesi hükmü doğrultusunda ihale konusu işin yapılabilmesi için isteklinin kendi malı olması gerekmektedir.

kendi malı şartı aranan araçların teknik şartanemede belirtilen özellikleri haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin (araç ruhsatları ile birlikte teknik özellikleri tevsik edici diğer belgelerin) teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine teçhizat ve diğer ekipman ; ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali muşavir raporu veya serbest muhasebeci mali muşavir raporu ile tevsik edilir

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makina ve ekipman kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır

İş ortaklığında makine teçhizat ve ekipman ortaklardan biri birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihale kapsamında çöp toplama ve nakli, cadde ve sokakların makine ve elle süpürülmesi, cadde ve sokakların makine ile yıkanması gibi araç ve personel ile birlikte gerçekleştirilen sadece personel çalıştırılmasına dayalı olmayan, kentsel temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERDEK BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR