Yazdır

MERBEL İZMİR KONAK BELEDİYESİ TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çöp kamyonu üst ekipman tamir bakım işi hizmet alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448127
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.10.2016 14:00
İhale Alt Birimi : MER-BEL İZMİR KONAK BELEDİYESİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhalenin Yapılacağı Yer : Mimar Sinan caddesi No:6 K:6  Alsancak-İZMİR
İhale Kayıt No : 2016/407617
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Mimar Sinan caddesi No:6 K:6  Alsancak-İZMİR
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇÖP KAMYONU ÜST EKİPMAN TAMİR BAKIM İŞİ ALIMI

MER-BEL İZMİR KONAK BELEDİYESİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4734 sayılı kanunun 3. maddesi g bendine göre ihale usulü ile “T.C. KONAK BELEDİYESİ ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE, 8 ADET MERCEDES BENZ MARKA ŞASE KAMYONDA BULUNAN 10 m³ KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASALARININ TAMİR BAKIM REVİZYONU İŞİ alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2016/407617

1-İdarenin

a)Adresi : Mer-Bel İzmir Konak Belediyesi Turizm San. Ve Tic A.Ş.

Mimar Sinan caddesi No:6 K:6 Alsancak/İZMİR

b)Telefon ve faks numarası : 232 4644859

c)Elektronik Posta Adresi : info@mer-bel.com

ç)İhale dökümanınnın

görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 8 ADET MERCEDES BENZ MARKA ŞASE KAMYONDA BULUNAN 10 m³ KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASALARININ TAMİR BAKIM REVİZYONU İŞİ

Ayrıntılı bilgiye Ekap’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari

Şartnameden ulaşabilirsiniz.

b)Teslim Yeri : İZMİR KONAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MER-BEL İŞLETME MÜD. GÜRÇEŞME CAD. NO:86 GÜRÇEŞME/İZMİR

c)Teslim Tarihi : Hizmet, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü

içerisinde, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebliğ için

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden

(Yer Teslim Tutanağı) itibaren, belirleyeceği ihtiyaç listesine uygun

olarak işin süresi dahilinde, idarenin vereceği iş programına uygun

hizmet alımı yapılacaktır.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer : Mimar Sinan caddesi No:6 K:6 Alsancak-İZMİR

B)Tarih ve saati : 31.10.2016 - 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekil ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen teklif mektubu,

4.1.4.Şekil ve içeriği İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin yüklenicinin vermiş olduğu teklifin %50’si oranında iş bitirme belgesi verilecektir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliği ilişkin kriterler teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL(Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.

7.2İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mimar Sinan caddesi No:86 Alsancak İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15(onbeş) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR