Yazdır

HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Çamaşır yıkama hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495565
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.12.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Dörtyol Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet HastanesiBinalarına İlişkin Çamaşır Yıkama Hizmetinin yapılacağı yer, yüklenicinin fabrikası veya yıkama işine uygun iş yeridir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 18 AY SÜRE İLE 2 KISIM TOPLAM 300.000 KG. ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMET ALIMI
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/502932
İhalenin Yapılacağı Yer : HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI SALONU -Akasya Mah. 2. Etap Toki Arkası (Yeni Adliye Binası çaprazı) 87. Sk. No:23 5.Kat Antakya/HATAY
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ


ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/502932

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akasya Mahallesi 2. Etap Toki Arkası 87. Sok. No:23 31100 ANTAKYA/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262901141 - 3262901150

c) Elektronik Posta Adresi

:

hataykhb.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

18 AY SÜRE İLE 2 KISIM TOPLAM 300.000 KG. ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Dörtyol Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet HastanesiBinalarına İlişkin Çamaşır Yıkama Hizmetinin yapılacağı yer, yüklenicinin fabrikası veya yıkama işine uygun iş yeridir.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 30.06.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLANTI SALONU -Akasya Mah. 2. Etap Toki Arkası (Yeni Adliye Binası çaprazı) 87. Sk. No:23 5.Kat Antakya/HATAY

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurumu veya özel sektörde yapılan personel dahil veya hariç olmak üzere her türlü malzemeli ve/veya malzemesiz (Ütüleme-kurutma-katlama vb. dahil veya hariç) çamaşır yıkama işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği-Mali Hizmetler Başkanlığı-Merkezi Satınalma Birimi, Ayrıca Halk Bankası Antakya Köprübaşı Şubesi İban TR440001200922900005000072 no'lu hesaba İKN belirtilerek ücreti yatırılmak ve dekontu idareye verilmek üzere ihale dokümanı karşı ödemeli olarak kargo yoluyla gönderilebilecek ve ihale dokümanı merkezi satınalma birimince satılabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATAY İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ-MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI-MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ-Akasya Mah. 2. Etap Toki Arkası (Yeni Adliye Binası çaprazı) 87. Sk. No:23 5.Kat Antakya/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR