AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Çağrı merkezi işletim hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00717146
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETİM HİZMETİ ALIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETİM HİZMETİ ALIMI İŞİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.

Şirketimiz görev bölgesinde ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETİM HİZMETİ ALIMI İŞİ Açık ihale usulü ihale edilecektir.
1-Şirketin:

a) Adresi Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez ANTALYA
b) Telefon ve Faks Numarası Tel: 0 242 339 55 55 Fax: 0242 339 51 01
c) Elektronik Posta Adresi adil.canci@akdenizedas.com.tr
d) Kayıtlı Elektronik Posta akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu İşin:

  1. Grup no, Niteliği,türü,işin yapılacağı yer ve süresi aşağıda belirtilmiştir.

Sıra Grup No Proje Adı İşin Süresi
1 Akdeniz 2018 ÇM 01 ÇAĞRI MERKEZİ İŞLETİM HİZMETİ ALIMI İŞİ 1 YIL

  1. İşin Yapılacağı yer : Antalya ili
  2. İşe başlama tarihi : 01.01.2018
3- İhalenin;
a) Yapılacağı Yer:Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
  1. İhale Tarih ve Saati:19.12.2017 salı Günü Saat:14:30


4-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
4.1.4. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz.
4.1.5. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini ya da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
4.2.2 İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri düzenleyerek Teklif ile birlikte verecektir.
Son iki yıla ait bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak denetlenmiş mali tablolar olması gerekmektedir.
İlgili mevzuat uyarınca son yıl bilançosunu veya Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen eşdeğer belgeyi teklif ile birlikte verecektir
4.2.3. İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.


4.2.4. Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle yapılandırılmış olsa bile SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen belgeler sunulacaktır.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi.
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5(beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait bir yıllık toplam bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Çağrı Merkezi işletilmesi hizmet işleri kabul edilir.
4.3.2 Personel taahhütnamesi
Teklif verilen işe ilişkin Personel Taahhütnamesi verilecektir.
4.4. Kalite Belgeleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve
OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği sertifikaları,

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Sunuluş Şekli:

  1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [kalite yönetim sistem belgesi/ çevre yönetim sistem belgesi/kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi], . Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerinin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
  2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca bu belgelerden yurt dışında düzenlenenlerde tasdik işleminden muaftır. Ancak yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.


5 . İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartname bedeli olarak AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.VAKIFBANK ANKARA KURUMSAL ŞUBE TR18 0001 5001 5800 7301 1595 48 nolu hesabına firma adı ve grup numarası belirtilerek 3.000 TL. yatırılacak olup dekontu ibraz edilmesi halinde ihale dökümanı, Akdeniz EDAŞ Genel Müdürlüğü Göksu mah. Serik cad.No:15 kepez Antalya adresinde Satınalma Müdürlüğünden imza karşılığı elden alınabilir yada talep edilmesi halinde iadeli taahhütlü posta ile veya Kayıtlı Elektronik posta adresinize gönderilir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, aylık bedel üzerinden yıllık toplam bedel şeklinde vereceklerdir. İhalede yeterlilik alan İsteklilerin hazır bulunan yetkilileri ile açık eksiltme yapılacak olup , İhale toplam bedel üzerinden değerlendirilerek, İhaleyi alan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR