DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar kullanıcısı hizmet alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00701058
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/583377
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2018-2019 ve 2020 YILLARI ÇARDAK VE SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANELERİ OTOMASYON SİSTEMİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR KULLANICISI HİZMET ALIM İHALESİ 1-ÇARDAK İLÇE ENTEGRE HASTANESİ(3 KİŞİ) 2-SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANESİ(3 KİŞİ) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
07.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
SIRAKAPILAR MAHALLESİ SELÇUK CD. NO:35 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2018-2019 ve 2020 YILLARI ÇARDAK VE SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANELERİ OTOMASYON SİSTEMİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR KULLANICISI HİZMET ALIM İHALESİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


2018-2019 ve 2020 YILLARI ÇARDAK VE SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANELERİ OTOMASYON SİSTEMİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR KULLANICISI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/583377

1-İdarenin

a) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. SELÇUK CAD. NO:35 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2001@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018-2019 ve 2020 YILLARI ÇARDAK VE SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANELERİ OTOMASYON SİSTEMİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR KULLANICISI HİZMET ALIM İHALESİ 1-ÇARDAK İLÇE ENTEGRE HASTANESİ(3 KİŞİ) 2-SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANESİ(3 KİŞİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇARDAK VE SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE HASTANELERİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SIRAKAPILAR MAHALLESİ SELÇUK CD. NO:35 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 07.12.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN HER TÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIM İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılaca

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR