OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU

Bakım ve onarım hizmeti alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491955
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TAKVİM 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Olimpiyat Stadyumu Başakşehir/İkitelli/İstanbul c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) gündür
İhale Tarihi
:
12.12.2016 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat HDK toplantı odası Başakşehir/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

“İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun Bazı İdari ve Elektrik, Elektronik, Ses, Tesisat, Mekanik ve Benzeri İşlerinin 33 Kişilik İdari/Teknik Elemanların Hizmeti Sağlanarak 365 gün Süresince Bakımı, Çalıştırılması, İşletilmesi Hizmet Alımı İşi.” İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar’ın 21/a ve 22.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin :
a) Adı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu,
b) Adresi :Atatürk Olimpiyat Stadyumu Ziya Gökalp Mh Olimpiyat Stadı Yolu No: 1 34490 Başakşehir/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0212 413 19 00-Faks: 0212 687 75 95//d) Elektronik posta adresi : ioohdk@ioohdk.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, yeri ve miktarı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun Bazı İdari ve Elektrik, Elektronik, Ses, Tesisat, Mekanik ve Benzeri İşlerinin 33 Kişilik İdari/Teknik Elemanların Hizmeti Sağlanarak 365 gün Süresince Bakımı, Çalıştırılması, İşletilmesi Hizmet Alımı İşi.

b) Yapılacağı yer : Atatürk Olimpiyat Stadyumu Başakşehir/İkitelli/İstanbul
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) gündür

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat HDK toplantı odası Başakşehir/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 12/12/2016-Pazartesi-Saat: 14:30

c) Hangi Usulle Yapılacağı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar’ın 21/a ve 22.Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklilerin teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunu sunmaları gerekmektedir.

4.2.2. İsteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4.2.3. İsteklinin, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ile taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar sunulmalıdır. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Stadyum teknik işletmeciliği, Fabrika teknik işletmeciliği, Alışveriş Merkezi (AVM) teknik işletmeciliği, Havaalanları teknik işletmeciliğidir. Benzer işlerde tanımlanan sahalar ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 200,00-TL (İkiyüzTürkLirası) karşılığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5.Kat İdari Ofis bölümü Başakşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat İdari Ofis Bölümü Başakşehir/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR