KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bakım onarım hizmeti alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00675620
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ KOCAELİ 13.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/495739
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesi 30 adet Muhtelif Eğitim, İdari ve Su Deposu Binalarının, Isıtma, Havalandırma, Soğutma, Hidrofor Sistemlerinin Bakımı (12 Aylık) İle Havalandırma Sistemlerinin Filtre ve Kayışlarının Değiştirilmesi Hizmet Alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380/KOCAELİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KO.Ü.Isıtma, Havalandırma, Soğutma, Hidrofor Sistemlerinin Bakımı İle Havalandırma Sistemlerinin Filtre ve Kayışlarının Değiştirilmesi Hizmet Alımı İşi (2018) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/495739

1-İdarenin

a) Adresi : Umuttepe Yerleşkesi 41380 - İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623031401 - 2623031403
c) Elektronik Posta Adresi : kouyapi@kocaeli.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesi 30 adet Muhtelif Eğitim, İdari ve Su Deposu Binalarının, Isıtma, Havalandırma, Soğutma, Hidrofor Sistemlerinin Bakımı (12 Aylık) İle Havalandırma Sistemlerinin Filtre ve Kayışlarının Değiştirilmesi Hizmet Alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi 41380/KOCAELİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 06.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, taahhüt kapsamlı iş ile ilgili olarak kendileri veya alt yüklenici veya iş ortaklığı kuracak firmalar tarafından, üreticileri ve markaları farklı olsada, kızgın su kazanı (çelik veya döküm), brülör, kaskad sistemler, havalandırma ve klima santralleri, soğutucu gruplar, dalgıç pompalar, hidroforlar ve sirkülasyon pompaları sistemleri, ilgili cihazlar için yetkili servis olduklarını gösteren belgeyi ve TSE (TS12865, TS12355, TS12850) Hizmet yeterlilik Belgesi veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini (kızgın su kazanı (çelik veya döküm), brülör, kaskad sistemler, havalandırma ve klima santralleri, soğutucu gruplar, dalgıç pompalar, hidroforlar ve sirkülasyon pompaları sistemleri, ilgili cihazlar için ) ihale dosyasında sunmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Isıtma, Havalandırma, Soğutma, Hidrofor ve Sirkülasyon Pompalarının Peryodik Bakımlarının yapılması işlerinin tamamını içeren tek bir sözleşme kapsamında yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname bedeli, Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi Müdürlüğünde bulunan TR410001000163366764185001 IBAN numaralı banka hesabına yatırıldıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından yatırıldığına dair muhasebe işlem fişinin alınarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ulaştırılmasını müteakip şartname satın alma işlemi gerçekleştirilebilecektir. Makbuzda ihale kayıt numarası, firma isim veya ünvanı, hangi işe ait olduğu ve şartname bedeli olduğu belirtilmelidir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Umuttepe Yerleşkesi 41380/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR