Yazdır

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama işi (Şoförlü)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492380
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016 / 499703
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 20.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

TP Batman Bölge Müdürlüğünden: Açık ihale usulü ile sürücülü, YARIM OTOBÜS, MİNİBÜS VE TAKSİ ARAÇ KİRALAMA işidir.

İhale Kayıt No

: 2016 / 499703

1-İdarenin

a) adresi

: TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) telefon ve faks numarası

: (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) elektronik posta adresi

: www.aserol@tp.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

Batman Bölge Müdürlüğüne ait vardiyalı personelin çalışma yerlerine taşıması işlerinde kullanmak üzere 2015 model ve üstü 2 adet yarım otobüs, 23 adet minibüs ve 10 adet taksi olmak üzere toplam 35 adet sürücülü araç.

b) yapılacağı yer

: TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) işin süresi ve başlama tarihi

: İşe başlama tarihinden itibaren 2 yıldır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

: TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati

: 20.12.2016 SAAT 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Personel Taşıma İşi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.

12. Bu ihale için, İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR