MADEN TETKİK ARAMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama işi ihale ilanı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/508988
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Hizmet alımı 2 adet (18 kişilik) minibüs şoförlü yakıtı yükleniciye ait  ve 1 Adet binek sedan dizel taksi şoförsüz yakıtı Bölge Müdürlüğümüze ait.
İhale Tarihi
:
05.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
M.T.A. Bölge Müdürlüğü DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Personel taşıma servisi ve Hizmet amaçlı araç kiralama hizmet alımı

M.T.A.GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası*

:2016/508988

1-İdarenin

a) adresi

:Selahaddini Eyyubi Mahallesi Aydın Arslan bulvarı No:30 21090 Bağlar/Diyarbakır

b) telefon ve faks numarası

:04122373991-92-93 Faks:04122373994

c) elektronik posta adresi (varsa)

:d.bakir@mta.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

:Hizmet alımı 2 adet (18 kişilik) minibüs şoförlü yakıtı yükleniciye ait ve 1 Adet binek sedan dizel taksi şoförsüz yakıtı Bölge Müdürlüğümüze ait.

b) yapılacağı yer

:MTA. Bölge Müdürlüğü günlük hizmetleri ile MTA Bölge Müdürlüğü ile personel servis güzergahları arası

c) işin süresi

:01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arası takvim günüdür.(253 gün)

3-İhalenin

a) yapılacağı yer

: M.T.A. Bölge Müdürlüğü DİYARBAKIR

b) tarihi ve saati

:05 /12./.2017 saat 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi odası veya ilgili Meslek odası Belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasında yada ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğinin Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel kişiliğinin ortakları Üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.1.4..Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart form uygun belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4-3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1.1.İş deneyim belgeleri.

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 Oranından az olmamak üzere ihale iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen her türlü personel taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5-İhale sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale yerli isteklilere açıktır.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk lirası) karşılığı Satın alma Şefliğinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.Veya EKAP üzerinden e-İmza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler ihale günü Saat 10.00 a kadar İdare adresine verebileceği gibi İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.

9-İstekliler tekliflerinin birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az .60(Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR