Yazdır

KAHRAMANMARAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498947
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 16.12.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü ile ekli güzergahlar arası
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet en az 24 kişilik midibüs, 2 adet en az 17 kişilik minibüs ile 2017 yılında personel taşıma  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/524258
İhalenin Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü - Mesut Can Toplantı Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Personel Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/524258

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı No:225 46040 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442344401 - 3442344410

c) Elektronik Posta Adresi

:

kmarasisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet en az 24 kişilik midibüs, 2 adet en az 17 kişilik minibüs ile 2017 yılında personel taşıma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü ile ekli güzergahlar arası

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü - Mesut Can Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği gereği, araçların Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi, Personel Servis Aracı Güzergah İzin Belgelerinin tanzim edilmiş olması zorunludur. Bu belgeler sözleşme aşamasında istenecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler; kendilerine ait olan veya noter onaylı sözleşme yaparak temin edeceği araçların, Araç Tescil Belgeleri ve Motorlu Araç Trafik Belgelerini teklif zarfları içerisinde sunacaklardır. Belgelerini sunmuş olduğu araçlar “S” plakalı olacak veya “S” plakalı değilse ihale üzerinde kalması halinde idaremizden alınacak yazı ve güzergaha göre sözleşme yapılmadan önce “S” plakalarını ilgili kurumdan alacak ve idareye verecektir. Aksi halde sözleşme yapılmayıp teminatı gelir kaydedilecektir. Araçları kullanacak şoförlerin en az 3 yıllık kullanacağı araca yeterli sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Teklif edilen araçların 2012 model ve üstü olması zorunludur. Şoförlerin sürücü belgeleri sözleşme aşamasında alınacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Personel Taşıma Servis Hizmeti işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü - Döner Sermaye Saymanlığı (IBAN : TR97 0001 0001 9839 0662 6750 01) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü - Tahakkuk Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR