DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700277
Şehir : Diyarbakır / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR ÖZGÜR HABER 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/583383
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere,2 Adet 19+1 Kişilik 2012 Model veya Üst Model Minibüs Aracı Kiralanması (Şoför+iYakıt ve Diğer Giderler Dahil) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Dönümlü Mah.Fırat Bulvarı No:125 Yenişehir-Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜDiyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere,2 Adet 19+1 Minibüs Personel Servis Aracı Kiralanması (Şoför+Yakıt ve Diğer Giderler Dahil) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/583383

1-İdarenin

a) Adresi : Dönümlü Mahallesi Silvan Bulvarı NO:125 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122625403 - 4122624536
c) Elektronik Posta Adresi : cemaleseragm@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere,2 Adet 19+1 Kişilik 2012 Model veya Üst Model Minibüs Aracı Kiralanması (Şoför+iYakıt ve Diğer Giderler Dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Dönümlü Mah.Fırat Bulvarı No:125 Yenişehir-Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 28.11.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Teknik Şartnamede belirtildiği üzere; Kiralanacak servis aracı; 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nin Üçüncü Bölümünde yer alan “Personel Servis Araçlarında Aranacak Şartlar”a uygun olacaktır, aynı bölümdeki “Taşımacının Yükümlülükleri” hükümleri de yerine getirilecektir. Bu konu ile ilgili; sicil, izin, ruhsat vb. ile İlgili Makamdan alınan S plaka (Servis) Yetki Belgesi gerekmektedir.
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı teklif dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde her türlü personel taşıma hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR