KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 4. MOTORLU PİYADE TUGAY KOM. İHALE KOM. BŞK.

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/517616
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
rabzon ASAL Blg Bşk lığı ve bağlı Trabzon As Ş Bşk lığında görevli personelin mesai geliş ve dönüşleri için taşıma maksadı ile 2 ayrı güzergahta 2 ayrı araç kiralanması.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
4'ÜNCÜ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BOZTEPE ORTAHİSAR/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON ASAL BLG BŞK LIĞI VE BAĞLI TRABZON AS Ş BŞK LIĞINDA GÖREVLİ PERSONELİN MESAİ GELİŞ VE DÖNÜŞLERİ İÇİN TAŞIMA MAKSADI İLE 2 AYRI GÜZERGAHTA 2 AYRI ARAÇ KİRALANMASI

ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI-TRABZON MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
Trabzon ASAL Blg Bşk lığı ve bağlı Trabzon As Ş Bşk lığında görevli personelin mesai geliş ve dönüşleri için taşıma maksadı ile 2 ayrı güzergahta 2 ayrı araç kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/517616
1-İdarenin
a) Adresi: ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞI İNÖNÜ MAHALLESİ GÜLBAHARHATUN CADDESİ TÜRBE SOKAK 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası: 4622250012 – 4622250017
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Trabzon ASAL Blg Bşk lığı ve bağlı Trabzon As Ş Bşk lığında görevli personelin mesai geliş ve dönüşleri için taşıma maksadı ile 2 ayrı güzergahta 2 ayrı araç kiralanması. Mesaiye geliş ve dönüş bir sefer sayılacaktır. 01.01.2018 ve 31.12.2018
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Trabzon il ve ilçe sınırları dahilinde 1'inci güzergah için 40+10 km., 2'nci güzergah için 30+10 km.
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.20183-
İhalenin
a) Yapılacağı yer: 4'ÜNCÜ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BOZTEPE ORTAHİSAR/TRABZON
b) Tarihi ve saati: 13.11.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Araç ruhsat tıpkıçekimleri, sürücü belgeleri tıpkıçekimleri, kimlik kartı tıpkıçekimleri, ikametgah adresleri belgesi, arşiv araştırma ve adli sicil kayıt belgeleri, sürücülerin kullanacağı bildirilen araçlara uyumlu sürücü belgeleri ve ticari araç kullanma izin belgeleri, çalışılacak araçların kapasitelerinin en az 17, en fazla 19+1 olduğuna dair belgeler.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 4'ÜNCÜ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BOZTEPE ORTAHİSAR/TRABZON adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4'ÜNCÜ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BOZTEPE ORTAHİSAR/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR