Yazdır

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498393
Şehir : Diyarbakır / Bağlar
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 16.12.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
Niteliği, Türü, Miktarı : Sürücüsüz ve yakıtsız araç kiralama, 5 adet.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI


2017 Mali Yılı İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) Adresi Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bul. No:15/A 21080 Bağlar/ Diyarbakır
b) Telefon ve Faks Numarası Tel: 0 (412) 2371216-17-82-83 Faks 0 (412) 2371214
c) Elektronik Posta Adresi info@karacadag.org.tr
2-İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı Niteliği; Hizmet Alımı, Türü ve Miktarı; Sürücüsüz ve yakıtsız araç kiralama, 5 adet.
b) Yapılacağı Yer 1) Karacadağ Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası / Diyarbakır 2) Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası
c) Süresi 1 Yıl (01/01/2017-31/12/2017)
3-İhalenin
a) Usulü : Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı Yer : Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu
c) Tarihi ve Saati : 16/12/2016 - Saat. 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Teklif edilen bedelin en az yüzde 3'üne denk gelen geçici teminat_mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
e) Değerlendirmede kullanılacak yeterlik belgeleri ve standart formlar,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
Detaylar ve değerlendirme usulü ile değerlendirmede dikkate alınacak belgeler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hesaplama yöntemi ve diğer detaylar idari şartnamede belirtilmiştir.
6. İhale dokümanı Selahattin Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/Diyarbakır adresinde görülebilir ve 200,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler, ihale saatine kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte Karacadağ Kalkınma Ajansı Dicle Toplantı Salonu'nda açılacaktır.
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi ihale tarihi itibariyle iki aydan az olmamalı. Teminatın yatırılacağı Banka ve Hesap No: T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi, IBAN NO: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01.
10. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Kamuoyuna duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR