Yazdır

BATMAN M TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496351
Şehir : Batman / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 15.12.2016 10:30
İşin Yapılacağı Yer : BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİNİN 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN GÜZERGAHLARDA PERSONELİN SERVİS HİZMETLERİNİN YARARLANDIRILMASI İŞİ ( BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ)
Niteliği, Türü, Miktarı : BATMAN M TİPİ KAPALI KURUMUNDA VARDİYEDE VE İDAREDE ÇALIŞAN PERSONELLERİ, HER BİRİ EN AZ 16 + 1 KİŞİLİK 5 (BEŞ) ADET MİNİBÜS VEYA 3 ADET 27+1 MİDİBÜS İLE 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA KURUMA GETİRME GÖTÜRME SERVİS HİZMETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/503085
İhalenin Yapılacağı Yer : ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATMAN CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL TİP ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

BATMAN M TİPİ KAPALI KURUMUNDA VARDİYEDE VE İDAREDE ÇALIŞAN PERSONELLERİ, HER BİRİ EN AZ 16 + 1 KİŞİLİK 5 (BEŞ) ADET MİNİBÜS VEYA 3 ADET 27+1 MİDİBÜS İLE 01012017-31122017 TARİHLERİ ARASINDA KURUMA GETİRME GÖTÜRME SERVİS HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/503085

1-İdarenin

a) Adresi : ÇAMLICA FELEK CAD. 141 72040 BATMAN MERKEZ/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4882312237 - 4882312694
c) Elektronik Posta Adresi : batman.mtcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

BATMAN M TİPİ KAPALI KURUMUNDA VARDİYEDE VE İDAREDE ÇALIŞAN PERSONELLERİ, HER BİRİ EN AZ 16 + 1 KİŞİLİK 5 (BEŞ) ADET MİNİBÜS VEYA 3 ADET 27+1 MİDİBÜS İLE 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA KURUMA GETİRME GÖTÜRME SERVİS HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİNİN 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN GÜZERGAHLARDA PERSONELİN SERVİS HİZMETLERİNİN YARARLANDIRILMASI İŞİ ( BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇAMLICA MAH. FELEK CAD. BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU BATMAN
b) Tarihi ve saati : 15.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU KURUM VE KURULUŞLAR, ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR İLE ÖZEL SEKTÖRDE PERSONEL TAŞIMACILIĞI YAPILDIĞINA İLİŞKİN İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BATMAN M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜR MAKAM ODASI BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR