Yazdır

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496180
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SGM LER DE GÖREV YAPAN PERSONELLERİN 14 ADET GÜZERGÂHTA 3 ADET 16 KİŞİLİK VE II ADET 27 KİŞİLİK ARAÇ İLE (12.01.2017-31,12.2017 TARİHLERİ ARASINDA 12 AY SÜREYLE PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/517451
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Köşk Mah. Talaş Bulvarı No:77/A Melikgazi; KAYSERİ
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SGK KAYSERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR


2017 YILI KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TASIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2016/517451

1-İdarenin
a) Adresi : KÖŞK MAH. TALAŞ BULVARI NÖ:77/A 38030- MElJKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522328860 - 3522224077
c) Elektronik Posta Adresi :kayserisgim@sgk.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı
KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SGM LER DE GÖREV YAPAN PERSONELLERİN 14 ADET GÜZERGÂHTA 3 ADET 16 KİŞİLİK VE II ADET 27 KİŞİLİK ARAÇ İLE (12.01.2017-31,12.2017 TARİHLERİ ARASINDA 12 AY SÜREYLE PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

b) Yapılacağı yer :kayseri Büyüksehir Belediyesi mücavir alan içi (Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü. Kayseri MeKkgazi Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü. Kayseri Kocasinan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü. Kayseri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü, Kayseri Erclyes Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ve Kayseri Talaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü personelinin teknik şartname EK-I Güzergah Listesinde belirtilen 14 (On Dört) adet güzergah)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Köşk Mah. Talaş Bulvarı No:77/A Melikgazi; KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 20.12.2016- 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. thaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
a) Kamu veya özel sektörde her fürlü araç kiralama işleri,
i>) Kam» veya fi/.el sektörde hor türlü araç çalıştırma ( iş makineleri hariç) işleri, ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10ü THY (Türk Lirası) karşılığı Köşk Malı. Talaş Bulvarı No:77/A Melikgazi/ KAYSERİ (Destek Hizmetleri Servisi) adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EK.AP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Köşk Malı, Talaş Bulvarı \o:77/A Melikgazi/ KAYSERİ (Destek Hizmetleri Servisi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'Unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 < doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR