Yazdır

MSB ANT DOĞU BÖLGE ERZİNCAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alinacaktir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496156
Şehir : Erzincan / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü. Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 14.12.2016 11:00
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/508855
Muhammen Bedel : 50 TL
Niteliği, Türü, Miktarı : İhtiyaç Listesinde Belirtilen Güzergah için; Asgari Yolcu Kapasitesi 12 Kişi Olan 1 Araç ile Personel Taşıma Hizmetinin Sağlanması. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhalenin Yapılacağı Yer : MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü. Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İS BAŞKANLİĞİ MSB ANT DOĞU BOLCE
4. İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MSB ANT Erzincan İşletme Müdürlüğüne bağlı TF-29 Tank Çiftliği Horasan/ERZURUM ünitesi 201 7-2018 yılları için personel taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/508855
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI ARKASI ÜZÜMEÜ/ERZİNCAN
4464112290-4464112438
https://ekap.k ik.gov.tr/EKA P/
2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı
İhtiyaç Listesinde Belirtilen Güzergah için; Asgari Yolcu Kapasitesi 12 Kişi Olan 1 Araç ile Personel Taşıma Hizmetinin Sağlanması. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğüne bağlı TF-29 Horasan/ERZURUM Ünitesine ait İhale Doküman Dosyası içerisinde belirtilen güzergahda.
İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2018
b) Yapılacağı yer
c) Süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü. Üzümlü İlçe
Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 14.12.2016-11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanay i odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir taralından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkir iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makim-, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Personel taşıma işinde kullanılacak araçlar 2010 model veya daha üst model olacaktır. Söz konusu araçlar için isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Yüklenici firmalar işe başlamadan önce: ihale konusu hizmet işinde kullanacakları araçların ruhsat asıllarını veya noter tasdikli suretlerini, kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için ise hizmetin süresini kapsayacak şekilde kira sözleşmelerini İdareye sunacaklardır. İş ortaklığında araçlar ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektöre yapılan her türlü personel, öğrenci taşımaları ile araç kiralama yoluyla yapılan personel taşıma işleri kabul edilecektir.
5. F.konomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB AN I Doğu Bölge F.rzincan İşletme Müdürlüğü, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI LRZİNCAN MERKEZ ŞUBESİ HESAP NO: TR64 0001 2009 3440 0006 0001 77 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek'tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Arkası Üzümlü/ERZİNCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksar) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. I3.1)iğer hususlar:
İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR