Yazdır

İSTANBUL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495095
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Şoförsüz ve yakıtsız olarak 11 ay süreyle 4+1 binek oto hizmet aracı 11 adet, kamyonet 1 adet, pick-up arazi aracı 1 adet, 4+1 station wagon 1 adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer : İstanbul İli Geneli 39 ilçesi ile Valilik Makamı, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı emirleri doğrultusunda verilen görevler nedeniyle yurt içi veya yurt dışı
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Kayıt No : 2016/512962
İhalenin Yapılacağı Yer : Barbaros Mah. Alaattin Yavaşça Sok. No:10/1 4. Kat İhale ve Satın Alma Servisi Üsküdar İSTANBUL
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ISTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2017 Yılı Hizmet Aracı Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/512962

1-İdarenin

a) Adresi : BARBAROS MAH ALAATTIN YAVASÇA SK 10/1 34662 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2166516262 - 2166516310

c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Şoförsüz ve yakıtsız olarak 11 ay süreyle 4+1 binek oto hizmet aracı 11 adet, kamyonet 1 adet, pick-up arazi aracı 1 adet, 4+1 station wagon 1 adet.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Geneli 39 ilçesi ile Valilik Makamı, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı emirleri doğrultusunda verilen görevler nedeniyle yurt içi veya yurt dışı

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Barbaros Mah. Alaattin Yavaşça Sok. No:10/1 4. Kat İhale ve Satın Alma Servisi Üsküdar İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 20.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde tek sözleşmeye bağlı toplam sözleşme bedeli içeren, şoförlü veya şoförsüz, yakıtlı veya yakıtsız araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecek olup, şoförlü veya yakıtlı araç kiralama iş deneyim belgesi sunacakların Serbest Mali Müşavir Onaylı veya TURMOB Onaylı yakıt-şoför ücretleri ayrı olduğu belirtilmiş fatura veya belgeleri sunmak zorundadır. Özel Sektöre yapılmış iş deneyim belgelerinde noter tasdikli olması zorunludur. Özel sektöre yapılmış iş deneyim belgesi sunacakların ihale teklif dosyası içeriğine SMM, TURMOB Onaylı sözleşme, fatura, hakediş icmallerini sunması zorunludur. Özel sektöre yapılmış iş deneyim belgesi sunacakların ihale teklif dosyası içeriğinde bahse konu belgeleri sunmamış olmaları durumunda teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Barbaros Mah. Alaattin Yavaşça Sok. No:10/1 3. Kat İhale ve Satın Alma Servisi Üsküdar İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mah. Alaattin Yavaşça Sok. No:10/1 3. Kat İhale ve Satın Alma Servisi Üsküdar İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR