Yazdır

SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞDİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496676
İlan tarihi : 27.11.2016
Şehir : Kocaeli / Çayırova
Yayınlandığı Gazeteler

GEBZE 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ HABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.12.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet en düşük 2012 model, yakıt hariç 16+1 kapasiteli 2001-2500 dizel motor hacimli, en fazla 150.000 km'de 15,5 gün resmi tatil günlerinde çalışma dahil, 1 ad. şoförlü, klima zorunlu, 12 ay süreli araç kiralama işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ - Akse Mh. Veysel Karani Cad. 451. Sk. No: 6 Çayırova / KOCAELİ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/504754
İhalenin Yapılacağı Yer : ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ - Akse Mh. Veysel Karani Cad. 451. Sk. No: 6 Çayırova / KOCAELİ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12 AYLIK (01/01/2017 – 31/12/2017 TARİHLERİ ARASI) ŞOFÖR DAHİL ARAÇ KİRALAMA ÖZEL HİZMET ALIMI

ÇOCUK YUVASI-ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Çayırova Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 12 Aylık (01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arası) Şoför Dahil Araç Kiralama Özel Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/504754

1-İdarenin

a) Adresi : VEYSEL KARANİ CAD. 451 SK. NO: 6 41420 AKSE MAHALLESİ ÇAYIROVA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2627210638 - 2627210639
c) Elektronik Posta Adresi : eft1968@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1 Adet en düşük 2012 model, yakıt hariç 16+1 kapasiteli 2001-2500 dizel motor hacimli, en fazla 150.000 km'de 15,5 gün resmi tatil günlerinde çalışma dahil, 1 ad. şoförlü, klima zorunlu, 12 ay süreli araç kiralama işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ - Akse Mh. Veysel Karani Cad. 451. Sk. No: 6 Çayırova / KOCAELİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ - Akse Mh. Veysel Karani Cad. 451. Sk. No: 6 Çayırova / KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 08.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ - Akse Mh. 144. Cd. 451. Sk No: 6 Çayırova / KOCAELİ - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇAYIROVA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ - Akse Mh. Veysel Karani Cad. 451. Sk. No: 6 Çayırova / KOCAELİ-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR