KONYAALTI BELEDİYE BŞK.

Araç kiralama hizmeti alım ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497710
Şehir : Antalya
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/519025
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2017 Yılında Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet Servis Aracı kiralanması hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya Şehir içi ve Şehir dışı
İhale Tarihi
:
27.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Konyaaltı Belediye Başkanlığı -1. Katta Bulunan 1 No.lu Encümen-İhale Salonu (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KONYAALTI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 Adet Servis Aracı Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/519025

1-İdarenin

a) Adresi

:

KUŞKAVAĞI MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:77 07070 KONYAALTI/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@konyaalti.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2017 Yılında Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet Servis Aracı kiralanması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Antalya Şehir içi ve Şehir dışı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.02.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konyaaltı Belediye Başkanlığı -1. Katta Bulunan 1 No.lu Encümen-İhale Salonu (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA)

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

--Araçların isteklilerin kendi malı olması halinde 2016 ve/veya 2017 yılı trafik muayeneleri yapılmış olarak asıl ruhsatlarla belgelendirilecektir.

--Araçlar üzerinde haciz ve ipotek bulunmayacak ve fenni muayenesi yapılmış olacaktır.

--Kiralanmış araçlar için; sözleşme yapılmadan önce, sözleşme süresi sonuna kadar kiralandığını gösterir noter onaylı kira sözleşmesi ve kiralanan araçların motorlu trafik tescil belgesinin aslının sunulması gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve Özel Sektörde yapılmış olan, her türlü personel taşıma işleri ve/veya binek araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konyaaltı Belediye Başkanlığı (3.) Katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No: 77 KONYAALTI/ANTALYA)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı 3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BAĞLI İLANLAR
 • Araç kiralama hizmeti alım ihalesi
   
  Antalya -KONYAALTI BELEDİYE BŞK.
  • Araç kiralama hizmeti alım ihalesi
    
   KONYAALTI BELEDİYE BŞK. - Antalya
   BİK İlan No Şehir
   ILN00497710 Antalya
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2016/519025
   Niteliği, Türü, Miktarı
   2017 Yılında Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet Servis Aracı kiralanması hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Antalya Şehir içi ve Şehir dışı
   İhale Tarihi
   27.12.2016 10:00
   İhalenin Yapılacağı Yer
   Konyaaltı Belediye Başkanlığı -1. Katta Bulunan 1 No.lu Encümen-İhale Salonu (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA)
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR