Yazdır

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

Araç kiralama hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496088
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR POLİTİKA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İŞTE ÇANAKKALE 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
Niteliği, Türü, Miktarı : 36 ay süreyle 3 adet şoförlü araç kiralama hizmeti ile 400 adet şoförlü/şoförsüz günlük araç kiralama hizmeti
İhalenin Yapılacağı Yer : Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/B Balıkesir Ajans Hizmet Binası Kat:3
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

Araç Kiralama Hizmet Alımı işi herkese açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) adresi

: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/B Balıkesir

b) telefon ve faks numarası

: 266 246 10 00- 266 246 17 00

c) elektronik posta adresi

: iletisim@gmka.gov.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) niteliği, türü ve miktarı

: 36 ay süreyle 3 adet şoförlü araç kiralama hizmeti ile 400 adet şoförlü/şoförsüz günlük araç kiralama hizmeti

b) yapılacağı yer

: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/B Balıkesir

c) süresi

: 01.01.2017-31.12.2019 tarihleri arasında 36 ay

3-İhalenin

a) usulü

: Açık İhale

b) yapılacağı yer

: Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/B Balıkesir Ajans Hizmet Binası Kat:3

c) tarihi ve saati

: 12.12.2016- 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi 4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1-Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu

4.2.2- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler,

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İsteklinin teklif edilen bedelin 1/3’inin (1 yıla tekabül eden tutarın) % 70’i oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4- İhale konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olan araçlara ilişkin belgeler,

4.5- İdari şartnamede belirtilen diğer belgeler.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale dokümanı Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/B Balıkesir adresinde görülebilir ve ve Ajansın Vakıfbank Balıkesir Şubesi nezdinde bulunan TR98 0001 5001 5800 7298 0156 96 nolu hesabına 100 TL yatırdıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, 12.12.2016, saat 10:00’a kadar Paşaalanı Mah. A. Gaffar Okkan Cd. No:36/B Balıkesir'e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda en az 01.05.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici teminat vereceklerdir. Teminat mektubu dışındaki nakit teminatlar için Ajansın banka hesap numarası Vakıfbank Balıkesir Şubesi TR98 0001 5001 5800 7298 0156 96 ‘dır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

11- Ajansımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR