Yazdır

DENİZLİ D TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Araç kiralama hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492363
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 23.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz Personelinin 3 Adet 27 Kişilik Otobüs ve 5 Adet 46 Kişilik Otobüs ile Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı işi. 
İhale Tarihi : 20.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/500604
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DENİZLİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ - D TİPİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Personel Taşıma Servis hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası

1-İdarenin

: 2016 / 500604

a) Adresi

:

ANKARA BULVARI ÜZERI NO:141 20090 KOCABAŞ MAHALLESİ HONAZ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2588146146 - 2588146139

c) Elektronik Posta Adresi

:

abbdenizli.dtcik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz Personelinin 3 Adet 27 Kişilik Otobüs ve 5 Adet 46 Kişilik Otobüs ile Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ankara Bulvarı Üzeri No:141 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ankara Bulvarı Üzeri No:141 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bu hizmet alımında kullanılacak araçların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa, Karayolları Trafik Yönetmeliğine ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmeti Yönetmeliğine uygun olarak, Şehir içinde ve Kuruma kadar Personel Taşıma Hizmetine ait Ayrıntılı Güzergah Çizelgesinde belirtilen durakların her birinde yolcu bindirme ve indirme yetkisinde Personel Servisi yapma özelliğine sahip araçlar olduklarına dair İl Emniyet Müdürlüğü ve/veya Belediyenin taşımacılık konusunda görevli/yetkili biriminden temin edilecek, araçların personel taşımacılığına uygun olduğuna dair belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde Kuruma teslim edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekli Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı İhalesi işini yerine getirmek için 3 Adet 27 Kişilik Otobüs ile 5 Adet 46 Kişilik Otobüsü bu ihalede kullanacaktır. İstekli tarafından bu işte kullanılacak minübüs ve otobüsler kendi öz malı olması halinde minübüs ve otobüslere ait noter tasdikli ruhsat suretlerini, kiralık olan araçlara ait ise noter tasdikli kira sözleşmesi ile noter tasdikli ruhsat suretlerini sözleşme aşamasında İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından değiştirilmek istenilen kendi özmalı veya sözleşmeli araçlarda olağan üstü şartlarda İdareye en az 5 (Beş) gün öncesi bilgi verilmek kaydı ile İdare tarafından beyan edilen bu taşıtların şartnameye uygun olup olmadığının komisyon tarafından incelenip, uygun bulunan taşıtlar yükleniciye bildirilir. Yüklenici İdare tarafından uygun görülen kendi özmalı veya sözleşmeli araçlarda değişiklik yapabilir. Taşıma işi uygun bulunan bu taşıtlarla yapılır. İşe uygun bulunmayan taşıtla yapılacak taşımalar hiç yapılmamış kabul edilir. Herhangi bir nedenle taşıtların değiştirilmesi gerektiğinde de aynı yol izlenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu İhalede benzer iş olarak her türlü Taşıma Servis Hizmet Alımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu Ankara Bulvarı Üzeri No:141 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Memurluğu Ankara Bulvarı Üzeri No:141 20090 Kocabaş Mahallesi Honaz / DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR