Yazdır

ÇUKUROVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmeti alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451120
Şehir : Adana / Çukurova
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 07.11.2016 09:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurttepe Mahallesi S.Demirel Bulvarı 83035 Sokak No 1 Çukurova/ADANA
İhale Kayıt No : 2016/412540
Niteliği, Türü, Miktarı : 1. GRUP : NİYAZİ EKERBİÇER ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI 2. GRUP : OĞUZ KAĞAN KÖKSAL GÖRME ENGELLİLER OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI 3. GRUP : 18 OKULDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇUKUROVA İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ÇUKUROVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜCRETSİZ TAŞINMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/412540

1-İdarenin
a) Adresi: KURTTEPE MAHALLESİ SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI 83035 SOKAK 1 01035 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası:3222481855 - 3222481864
c) Elektronik Posta Adresi:cukurova01_tasimali@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. GRUP : NİYAZİ EKERBİÇER ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI 2. GRUP : OĞUZ KAĞAN KÖKSAL GÖRME ENGELLİLER OKULU ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI 3. GRUP : 18 OKULDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer ; ÇUKUROVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 10.11.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kurttepe Mahallesi S.Demirel Bulvarı 83035 Sokak No 1 Çukurova/ADANA
b) Tarihi ve saati : 07.11.2016 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış özel eğitim öğrencilerinin taşınmasına ilişkin iş bitirme belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Özel Eğitim öğrencilerinin Ücretsiz Taşıma Hizmet Alım (şi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Destek-3 Hizmetleri Şubesi - Taşımalı Eğitim Şubesi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇUKUROVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8u ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR