DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 92. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmet alımı ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495616
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/514478
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Taşıt Kiralama (Şoförlü) Hizmet Alım İşi, 4 adet Çift Kabinli Pick- up, 5 adet çift sıra pick-up (arazili) olmak üzere toplam 9 adet Dizel Ticari Araç ve 9 adet şoför Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 92. Şube Müdürlüğü İdare Binası 1. Kat Toplantı Salonu
İhale Tarihi
:
20.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ 92. Şube Müdürlüğü Uçbağlar Mah. Sİvas Cad. No: 58 / MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-92 MALATYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Kiralama (Şoförlü) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/514478

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÜÇBAĞLAR MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO: 46/1 44300 BATTALGAZİ/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4223238315 - 4223211539

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi92@dsi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Taşıt Kiralama (Şoförlü) Hizmet Alım İşi, 4 adet Çift Kabinli Pick- up, 5 adet çift sıra pick-up (arazili) olmak üzere toplam 9 adet Dizel Ticari Araç ve 9 adet şoför Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DSİ 92. Şube Müdürlüğü İdare Binası 1. Kat Toplantı Salonu

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.02.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DSİ 92. Şube Müdürlüğü Uçbağlar Mah. Sİvas Cad. No: 58 / MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 1. Kamyonetler (Pick-up) için K1 yetki belgesi ihale üzerine kalan istekli adına kayıtlı olacaktır. K1 yetki belgesi ihale esnasında teklif zarfının içerisinde sunulacaktır. Bahse konu belgelerin teklif zarfının içerisinde sunulmaması halinde ise istekli ihale dışı bırakılarak teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. İstekliye ait olmayan araçlar için , bu araçların istekli tarafından işin süresince kiralandığını gösterir Kira Mukavelesi ( sözleşmesi ) noter tasdikli yaptırılarak sözleşmeden önce idareye verilecektir.
 3. Yüklenici; sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlamadan önce teklif ettiği taşıtları ve sürücüleri DSİ’nin kendisine bildireceği tarihte, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü araç park alanında kontrol için hazır bulunduracaktır. DSİ tarafından yapılacak kontrollerde “Araç Uygunluk Belgesi’’ verilebilmesi için ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak taşıtlar, yüklenici veya vekili hazır bulunacaktır. Bir dosya içinde her bir taşıt için;
 • Kasko poliçesi örneği,
 • Zorunlu trafik sigortası örneği;
 • Yetki belgelerine işlenmiş taşıt kartlarını;
 • Kiralanacak taşıtların araç tescil belgesinde Ticari ibaresi olacaktır. Araçların tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin asılları veya aslı gibidir onaylı fotokopileri ( sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlamadan önce) yüklenici tarafından DSİ. ' ye verilmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

 1. Taşıtların yakıtları DSİ tarafından temin edilecektir. Taşıtlar DSİ ye ilk teslim edildiklerinde yakıt depoları dolu olarak teslim alınır ve sözleşme süresinin bitiminde DSİ ce depo dolu olarak teslim edilir.
 2. Taşıtlar 11 ay çalışacaktır.Taşıtlar tahmini 405.000km yapacaklardır.
 3. Kiralanacak taşıtlar; çift sıra pickup (4*2 ) ve arazili çift sıra pickuplar( 4*4 ) 2010 ve daha yukarı model olacaktır.
 4. DSİ tarafından ihale konusu iş süresince ihtiyaç duyulan taşıtlarda HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) mevcut olacaktır. Bu sistemin kurulumu ve kurulum giderleri yükleniciye aittir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak resmi ve özel sektörde gerçekleştirilen her türlü kiralık araç hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 92. Şube Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 92. Şube Müdürlüğü İdari İşler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR