AYDIN EÜAŞ AKKÖPRÜ-ÇİNE HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Araç kiralama hizmet alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622505
Şehir : Aydın / Bozdoğan
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/290509
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2017 model ve üzeri sürücü dâhil yakıt hariç olmak üzere 1 adet otomobil Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akköprü-Çine HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN merkez olmak üzere şehir içi ve şehirler arası görevlerde kullanılacaktır.
İhale Tarihi
:
04.07.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
EÜAŞ Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Oda No:C-3 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI NAKLİYE VE SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

Akköprü-Çine HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 2017 model ve üzeri otomobilin 3 yıl süreyle yakıt hariç sürücülü olarak kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/290509

1-İdarenin

a) Adresi : Nasuh Akar Mah.Türkocağı Cad.No:2/13 Bahçelievler ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : ********** - **********
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017 model ve üzeri sürücü dâhil yakıt hariç olmak üzere 1 adet otomobil
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akköprü-Çine HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN merkez olmak üzere şehir içi ve şehirler arası görevlerde kullanılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1095(bin doksan beş) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Oda No:C-3 Bahçelievler Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 C Blok Kat:13 Oda: 30 Bahçelievler Çankaya/ANKARA ve Akköprü-Çine HES İşletme Müdürlüğü Bozdoğan/AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Zemin Kat F Blok Oda No:C-1 Bahçelievler Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR