KADIKÖY BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜD.

Araç bakım onarım hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699418
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 12.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/579056
Niteliği, Türü, Miktarı
:
95 ADET MERCEDES MARKA ARAÇLARIN 2016 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI
İhale Tarihi
:
08.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan MetniBAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KADIKÖY BELEDİYESİ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy Belediye Başkanlığı Mülkiyetindeki Mercedes Marka Araçların 2018 yılı Bakım ve Onarımlarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/579056

1-İdarenin

 1. Adresi : PROF.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
 2. Telefon ve faks numarası : ********** - **********
 3. Elektronik Posta Adresi : okan.ozkan@kadikoy.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 95 ADET MERCEDES MARKA ARAÇLARIN 2016 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Yüklenicinin iş yeri(Belediyemizin taşıt tamir atölyesinin Kayışdağı biriminde olması nedeni ile, tamir ve bakımı yapılması gereken araçların yıl içerisinde sürekli olarak yüklenici yetkili servise teslimi ve geri alınması gerekeceği göz önüne alındığında, zaman ve iş gücü kaybı ile yakıt israfının önüne geçilebilmesi için Yüklenici yetkili servis konumunun İstanbul ili Anadolu yakası sınırları içerisinde olması zorunluluktur.Aksi halde yüklenici en geç sözleşmenin imzalandığı tarihte İstanbul ili Anadolu yakasında yeterli kapasite ye sahip şube açmalıdır.)
 2. Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 08.12.2017 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye katılacak firmaların Mercedes marka araçlara yedek parça ve servis hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair üretici firma temsilciliği yetki belgesi.

   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Mercedes marka araçlar için servis bakım ve işçilik hizmetleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kadıköy Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fahrettin Kerim Gökay Cad. Kadıköy Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı 4.Kat A Blok 34722 Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 1. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR