SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU HİZMETLERİ KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Teknik desdek alım işi ihale edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00493220
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANAYURT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/503484
Niteliği, Türü, Miktarı
:
SANTRAL TEKNİK DESTEK PERSONELİ 1 Kişi ELEKTRİK TESİSATÇISI 1 KİŞİ SU TESİSATÇISI 2 KİŞİ MARANGOZ 1 KİŞİ BOYACI 1 KİŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ana Bina: Ziya Bey Cad. 1407. Sk. No:4 Balgat/ANKARA Balgat Ek Hizmet Binası: Ziya Bey Cad. 1400. Sk. No:10/B Balgat/ANKARA Meşrutiyet Cad. No:40 Kızılay/ANKARA
İhale Tarihi
:
05.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU NASUH AKAR MAH. ZİYABEY CAD. 1400. SOK. NO:10/B KAT:1 EK BİNA TOPLANTI SALONU BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017 YILI 3 AYLIK TEKNİK DESTEK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/503484

1-İdarenin

a) Adresi

:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI NASUH AKAR MAH. ZİYABEY CAD. 1407 SOK. NO:4 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

tkhkmerkezisatinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

SANTRAL TEKNİK DESTEK PERSONELİ 1 Kişi ELEKTRİK TESİSATÇISI 1 KİŞİ SU TESİSATÇISI 2 KİŞİ MARANGOZ 1 KİŞİ BOYACI 1 KİŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ana Bina: Ziya Bey Cad. 1407. Sk. No:4 Balgat/ANKARA Balgat Ek Hizmet Binası: Ziya Bey Cad. 1400. Sk. No:10/B Balgat/ANKARA Meşrutiyet Cad. No:40 Kızılay/ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.03.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU NASUH AKAR MAH. ZİYABEY CAD. 1400. SOK. NO:10/B KAT:1 EK BİNA TOPLANTI SALONU BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı SATIN ALMA BİRİMİ- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU NASUH AKAR MAH. ZİYABEY CAD. 1400. SOK.NO:10/B KAT 1 BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA adresinden alınabilir. Döküman satın almak için Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Meşrutiyet Caddesi Konur 2 Sokak No:37 Kat:1 Kızılay adresinde bulunan veznesine nakit yatırılabilir veya Merkez Bankası Ankara Şubesi TR420000100100000350121014 IBAN numarasına EFT yapılabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU NASUH AKAR MAH. ZİYABEY CAD. 1400. SOK. NO:10/B KAT 1 BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR