Yazdır

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Sigorta hizmeti alımı ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450041
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/411311
İhalenin Yapılacağı Yer : TRT Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat:3 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA
Niteliği, Türü, Miktarı : 25 binek ve STW, 19 minibüs, 2 otobüs, 42 kamyon, 2 tanker, 2 çekici, 48 kamyonet, 1 karavan, 9 traktör, 7 jeneratörlü araç, 39 naklen yayın aracı ile 2 naklen yayın römork dahil 198 resmi aracın kasko ve mali sorumluluk sigorta yapılması işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün Turan Güneş Bulvarı 06109 Oran-Çankaya/ANKARA
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

196 ADET ARAÇ VE 2 ADET NAKLEN YAYIN ROMÖRK’Ü OLMAK ÜZERE TOPLAM 198 ADET ARACIN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KASKO SİGORTASININ YAPTIRILMASI

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

196 adet araç ve 2 adet naklen yayın romörk’ü olmak üzere toplam 198 adet aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kasko Sigortasının yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/411311

1-İdarenin

a) Adresi

:

TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06109 Oran Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124634200/4634183 - 3124634207

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@trt.net.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

25 binek ve STW, 19 minibüs, 2 otobüs, 42 kamyon, 2 tanker, 2 çekici, 48 kamyonet, 1 karavan, 9 traktör, 7 jeneratörlü araç, 39 naklen yayın aracı ile 2 naklen yayın römork dahil 198 resmi aracın kasko ve mali sorumluluk sigorta yapılması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün Turan Güneş Bulvarı 06109 Oran-Çankaya/ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365((üçyüzaltmışbeş)) gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TRT Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat:3 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, 5684 sayılı Sigortacılık kanunu gereğince Sigorta Şirketi ise Hazine Müsteşarlığından alacağı ruhsatı, Acente ise poliçesini keseceği sigorta şirketi tarafından verilen ruhsatı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği levhasına kayıt olduğu kayıt numarasının gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli örneğini vermek zorundadır. Ayrıca acenteler hangi sigorta şirketinin poliçesini düzenleyecek isi sigorta şirketinden idaremiz adına alınmış, acenteleri tarafından düzenlenecek poliçelerden ve ihale dokümanlarında belirtilen poliçe şartlarını kabul ettiklerine dair yazıyı vermek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat 3 No 306 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR