Yazdır

BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

1 Adet Şoförlü araç kiralama hizmeti alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00499954
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖROĞLU 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/525071
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 adet şoförlü araç kiralama işi,01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası 12 ay süreli
İhalenin Yapılacağı Yer : Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar Mh. Cumhuriyet Cd. No:80 BOLU
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar Mah.Cumhuriyet Cad.No:80 BOLU
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Alt Birimi : BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI
BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

1 adet şoförlü araç kiralama işi (12 ay süreli) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2016/525071

1 -İdarenin
a) Adresi : Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 80 BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 374 215 13 13 -374 215 00 87
c) Elektronik posta adresi : iskurbolu@iskur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 adet şoförlü araç kiralama işi,01.01.2017-31.12.2017
tarihleri arası 12 ay süreli Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar
Mah.Cumhuriyet Cad.No:80 BOLU
c) İşin süresi :İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar Mh.
Cumhuriyet Cd. No:80 BOLU
b) Tarihi ve saati :12.12.2016- 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından yada ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odası'ndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde , noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. No:80 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13- Diğer huşular;
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR