ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kristalize olmuş köpüklü melasın satışı ve tankların temizliği ihale edilecektir

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet Melas Tanklarında bulunan yaklaşık 170 ton ( ± % 30 toleranslı) kristalize olmuş köpüklü melasın satışı ve tanklarının temizliği, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dahilin de kapalı zarfla teklif alma usulü ile, gerekli görülmesi halinde ise açık artırma ve pazarlık suretiyle ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :

Fabrikamızın 2 adet Melas Tanklarında bulunan yaklaşık 170 ton ( ± % 30 toleranslı) kristalize olmuş köpüklü melasın satışı ve tanklarının temizliği, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dahilin de kapalı zarfla teklif alma usulü ile, gerekli görülmesi halinde ise açık artırma ve pazarlık suretiyle ihale edilecektir. Bu nedenle firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde idaremizde hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-İdarenin
a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi Cadde:11 23179 ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75-79 / 0 424 251 24 14
2-İhalenin
a) yapılacağı yer: Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) İhale tarihi : 08.08.2019
c) İhale saati : 14.00
3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. İsteklilerin tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefonu ve varsa faks numarasını vereceği teklif zarfında belirtecektir.
4- İhale dokümanı, Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- Teklifler en geç 08.08.2019 günü, saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)
6.- İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık arttırma ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.
İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.
7- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 ‘ inden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
9- İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.
10-Teşekkülümüzün özelleştirme programına alınması nedeniyle, fabrika/fabrikaların satışı halinde, tüm hak ve yükümlülükler, satış tarihi itibariyle alıcıya ait olacaktır. Teşekkülümüzün bu tarih itibariyle, sözleşmeden doğan yükümlülükleri sona erecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR