AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE  BAŞKANLIĞI

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapılacaktır

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874957
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ODAK 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ODAK 17.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ BÜNYESİNDE BULUNAN İHTİYAÇ FAZLASI HAYVANLARIN SATIŞI İLANI


1-İhalenin Konusu, Niteliği Yeri ve Miktarı: Üniversitemize bağlı Veteriner Fakültesi Dekanlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen ihtiyaç fazlası hayvanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (tahmini KG/TL ) bedel üzerinden artırma yapılarak satılacaktır.
2-İhalenin Yeri :Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıdır.
3-Satışı Yapılacak Olan Hayvanlar;

*- 18 Adet Manda İnek
*- 5 Adet Manda Boğa
*- 17 Adet Erkek Malak
*- 11 Adet Montofon ( Esmer) İnek
*- 4 Adet Montofon ( Esmer) Dana
*- 6 Adet Montofon ( Esmer) Buzağı
*- 48 Adet Merinos Erkek Koyun


4-İstekliler; satış şartnamesini mesai saati içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından bedelsiz temin edebilirler.
5-Satış İhalesi, 23 Ekim 2018 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü Rektörlük Binası C Blok, Zemin Kat Toplantı Salonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /AFYONKARAHİSAR adresinde, yapılacaktır.

SATILACAK HAYVANLAR
YAKLAŞIK TOPLAM AĞIRLIK KG İHALE MUHAMMEN BEDELİ TL İHALE YAKLAŞIK TOPLAM BEDELİ KG/TL İHALE GEÇİCİ TEMİNATI

*- 18 Adet Manda İnek

9.899 KG
9,25 KG/TL 91.565,75 TL
2.746,97 TL
*- 5 Adet Manda Boğa 1.726 KG 9,56 KG/TL 16.506,56 TL 495,02 TL
*- 17 Adet Erkek Malak 1.774 KG 10,26 KG/TL 18.201,24 TL 546,04 TL
*- 11 Adet Montofon ( Esmer) İnek 6.752 KG 9,15 KG/TL 61,780,80 TL 1.853,42 TL
*- 4 Adet Montofon ( Esmer) Dana 1.746 KG 11,76 KG/TL 20.532,96 TL 615,99 TL
*- 6 Adet Montofon ( Esmer) Buzağı 1.026 KG 13,40 KG/TL 13.748,40 TL 412,45 TL
*- 48 Adet Merinos Erkek Koyun 2.219 KG 13,33 KG/TL 29.579,27 TL 887,38 TL
GENEL TOPLAM 251.908,98 TL 7.557,27 TL


6- İhaleye katılacaklar %3 oranındaki geçici teminat miktarı için; 2886 sayılı Kanunda belirtilen teminata ilişkin değerleri verebilecekleri gibi ayrıca nakden Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şubesindeki TR83 0001 5001 5800 7294 5866 28 no’lu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  1. Kanuni İkametgah Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)
  2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir.)
  3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (Aslı veya Noter Tastikli; 2018 yılı için geçerli olacaktır.)

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D- İmza Sirküleri Vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri(Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) de esaslara göre temin edecekleri belge.

E-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması)gerekir.
F- Bu Şartnamenin 5.maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tastikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR