AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE  BAŞKANLIĞI

Hayvan ve arpa satışı yapılacaktır

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemize bağlı Veteriner Fakültesi Dekanlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen  ihtiyaç fazlası 64 (Altmışdört)  adet canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile üretimi yapılan ihtiyaç fazlası 100 ton arpa  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (tahmini   KG/TL ) bedel üzerinden artırma yapılarak satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü  Rektörlük Binası C Blok, Zemin Kat Toplantı Salonu  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN VE ARPA SATIŞI İHALESİ İLANI


Madde 1 -İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı
Üniversitemize bağlı Veteriner Fakültesi Dekanlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen ihtiyaç fazlası 64 (Altmışdört) adet canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile üretimi yapılan ihtiyaç fazlası 100 ton arpa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (tahmini KG/TL ) bedel üzerinden artırma yapılarak satılacaktır.


AÇIK ARTIRMA
YAPILACAK İŞİN NEVİ

YAKLAŞIK TOPLAM AĞIRLIK KG

İHALE MUHAMMEN BEDELİ TL

İHALE YAKLAŞIK TOPLAM BEDELİ KG/TL

İHALE GEÇİCİ TEMİNATI
1-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar:
1.1- 1 Adet Erkek Manda


689 KG
10,33 KG/TL 7.119,67 TL 213,59 TL
1.2- 2 Adet Erkek Montofon Sığır 1.431 KG 13,03 KG/TL 18.650,70 TL 559,52 TL
1.3- 6 Adet Dişi Manda 3.367 KG 9,71 KG/TL 32.687,96 TL 980,64 TL
1.4- 2 Adet Dişi Montofon Sığır 834 KG 10,21 KG/TL 8.513,75 TL 255,41 TL
1.5- 2 Adet Merinos Dişi Koyun 133 KG 12,79 KG/TL 1.701,29 TL 51,04 TL
1.6- 51 Adet Merinos Erkek Koyun 2.470 KG 15,92 KG/TL 39.314,17 TL 1.179,43 TL
Genel Toplam: 107.987,53 TL 3.239,63 TL
2- Arpa 100.000 KG 1,20 KG/TL 120.000,00 TL 3.600,00 TL


MADDE 2- Geçici Teminat
İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat miktarını Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şubesindeki TR83 0001 5001 5800 7294 5866 28 iban no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Ayrıca 2886 sayılı Kanunda belirtilen teminata ilişkin değerlerde verilebilir
Madde 3 -İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı
3.1- İhalenin Yapılacağı Adres : Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü Rektörlük Binası C Blok, Zemin Kat Toplantı Salonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /AFYONKARAHİSAR adresinde, yapılacaktır.
3.2- İhale Tarihi: 23 Ekim 2019 tarihinde Çarşamba günü
3.3- İhale Saati : 14:00
3.4- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ihale şartnamesini İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından mesai saatleri içerisinde ücretsiz alabilirler.
Madde 4-İhaleye katılabilmek için isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  1. Kanuni İkametgah Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)
  2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir.)
  3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi ( Aslı veya Noter Tastikli; 2019 yılı için geçerli olacaktır.)

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D- İmza Sirküleri Vermesi
a) Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri(Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) de esaslara göre temin edecekleri belge.
E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması)gerekir.
F- Bu Şartnamenin 2.maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tastikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR