NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

Maden ocağı atığı (cüruf) satılacaktır

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861539
Şehir : Niğde / Ulukışla
Semt-Mahalle : GÜMÜŞKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ UHDESİNDEKİ MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Maden Kanununun 36.maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli : Niğde
İlçesi : Ulukışla
Köyü : Gümüş
Malzemenin niteliği : Cüruf
Alan(hektar) : Poligon-1: 3,09 Poligon-2: 0,56 Toplam: 3,65
Miktarı(m3/ton) : 88.255 m3 = 353.020 ton
İhale Tarih ve Saati : 26.09.2018 Çarşamba Günü Saat. 11.00

POLİGON NO-1

SAĞA

Y

YUKARI X

POLİGON NO-2

SAĞA

Y

YUKARI X

1

641823

4148784

1

641802

4148755

2

641831

4148803

2

641832

4148715

3

641860

4148874

3

641839

4148696

4

641871

4148912

4

641807

4148682

5

641868

4148955

5

641761

4148672

6

641876

4149012

6

641756

4148689

7

641886

4148974

7

641750

4148702

8

641899

4149023

8

641733

4148723

9

641920

4149030

9

641765

4148749

10

641942

4149025

11

641959

4149008

12

642001

4149004

13

641997

4148974

14

641988

4148908

15

641980

4148823

16

641964

4148822

17

641962

4148797

18

641948

4148770

19

641911

4148781

20

641897

4148785

21

641872

4148768

22

641853

4148774

Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 4.050.000,00.-TL+ KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 121.500,00.-TL dir.
İhale 26.09.2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Runsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası /NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE ) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.
İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 26/09/2018 Çarşamba saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;
1-) Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2-) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
7-) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,
8-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 121.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),
9-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL’lik banka makbuzu,
10-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,
11-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,
12-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,10,11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR