ANKARA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Silobag tahıl torbalama ünitesi malzeme ve ekipmanları satılacaktır

ANKARA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862264
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İHTİYAÇ FAZLASI SİLOBAG TAHIL TORBALAMA ÜNİTESİ MALZEME VE EKİPMANLARI SATIŞI İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Genel Müdürlüğü 8.Kat Toplantı Salonu Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06420 Çankaya / ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHTİYAÇ FAZLASI SİLOBAG TAHIL TORBALAMA ÜNİTESİ MALZEME VE EKİPMANLARI
SATIŞI İHALESİ

1-İdarenin
a) Adresi: Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06420 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3124163000 - 3124163400
c) Elektronik Posta Adresi: teknikisler.db@tmo.gov.tr

2-İhale konusu malın
a) Niteliği: Silobag Tahıl Torbalama Ekipmanları ve Malzemelerinin TMO İhale Yönetmeliği 22/4 maddesi gereği kapalı zarfla teklif alma usulü ile satılması işi.
b) Türü ve Miktarı:

Ekipman/Malzeme Adet
Tahıl Torbası 1900
Tahıl Torbalama Ünitesi 20
Kamyon Boşaltma Ünitesi 20
Tahıl Torba Boşaltma Ünitesi 15
Tahıl Arabası 4
Tahıl Torbası Muayene Cihazı (997 adet etiket dâhil) 7
Sızdırmazlık Makinesi 19


3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: TMO Genel Müdürlüğü 8.Kat Toplantı Salonu Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06420 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati: 04/10/2018 Perşembe Saat 14:30
4. İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” yöntemi ile ihale edilerek yapılacaktır.
5. İhaleye ait dokümanlar www.tmo.gov.tr adresindeki ihaleler kısmından indirilerek görülebilecektir. Satılacak malzemeler mesai saatleri içerisinde bulundukları işyerlerinde görülebilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı isteklilere açık olup teklifler ve ihaleye katılım belgeleri, ihale tarih ve saatine kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Haberleşme Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7. Firmalar, talep ettikleri ekipman için teklif edilecek bedelin %3'ünden az olmamak üzere (birden fazla ekipman için teklif veren firmalar, kaç adet ekipman için teklif veriyorlarsa toplam bedeli üzerinden teminat vereceklerdir) teminat vermek zorundadır.
8. İhale konusu ekipmanlar/malzemeler için KDV hariç teklif verilecek olup tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.
9. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

 • Mevzuat gereği ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Geçici teminat (Banka teminat mektubu veya TMO alındı belgesi(istekliler TMO alındı belgesi yerine banka dekontunu ihale zarfına koyabilirler))
 • Teklif mektubunu imzalayan yetkili veya yetkililerce her sayfası imzalanıp firma kaşesi basılmış idari ve teknik şartname, (Şartnamenin kaşelenip imzalanması, şartname ve eklerinde bulunan hükümlerin aynen kabul edildiği anlamı taşımaktadır.)
 • Teklif mektubunu imzalayan yetkili veya yetkililerce imzalanıp firma kaşesi basılmış Taahhütname,
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri.
 • Teklif Mektubu (Bir ve birden fazla ekipman/malzeme için istenilen miktarda kısmi teklif verilebilecektir.)


10. TMO 2886 sayılı kanun kapsamında olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR