DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Narenciye satış ihale ilanı

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062354
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı üretimi tahmini 1.740 Ton Washington Portakal, 1.290 Ton Navelina Portakal, 135 Ton Mandarin, 1.510 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 4.675 Ton muhtelif narenciye mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

MUHTELİF NARENCİYE SATILACAKTIR.
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF NARENCİYE SATIŞ İHALESİ

 1. İşletmemizin 2019 yılı üretimi tahmini 1.740 Ton Washington Portakal, 1.290 Ton Navelina Portakal, 135 Ton Mandarin, 1.510 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 4.675 Ton muhtelif narenciye mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

 2. İhale 17.10.2019 Perşembe günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 24.10.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

 3. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Tebligat için adres beyanı,

 2. Geçici teminat vermesi,

 3. Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve halen faaliyette bulunduklarına dair, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış bir belge vermeleri.

 4. Müşterinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

4- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

 1. 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

 3. TİGEM’in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) TİGEM’in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.
e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.
f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
g)Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.
ğ) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı taktirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.

5-Tahmin Edilen Bedel Ve Teminata İlişkin Esaslar

 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

P.NO

PARSEL ADI

ÜRÜNÜN ÇEŞİDİ

TAH.MİKTARI

MUH.FİYATI

MUH.TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Payın 3/A

Washington Portakal

245.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

294.000,00.-TL

58.800,00.-TL

2.

Payın 3/B

Washington Portakal

285.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

342.000,00.-TL

68.400,00.-TL

3.

Payın 4/A

Washington Portakal

160.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

192.000,00.-TL

38.400,00.-TL

4.

Payın 4/B

Washington Portakal

175.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

210.000,00.-TL

42.000,00.-TL

5.

Payın 7

Washington Portakal

200.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

240.000,00.-TL

48.000,00.-TL

6.

Kargalık 1/A (Tamamı)

Washington Portakal

185.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

222.000,00.-TL

44.400,00.-TL

7.

D.Ağılları-1

Washington Portakal

410.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

492.000,00.-TL

98.400,00.-TL

8.

Aladağ 11/B+11/A

Washington Portakal

80.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

96.000,00.-TL

19.200,00.-TL

9.

Payın 2A+2B+2C

Washington-
2A Navelina Portakal

170.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

204.000,00.-TL

40.800,00.-TL

10.

Payın 2D+2E+2F

Navelina Portakal

335.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

402.000,00.-TL

80.400,00.-TL

11.

Payın 13

Navelina Portakal

145.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

174.000,00.-TL

34.800,00.-TL

12.

Payın 14

Navelina Portakal

170.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

204.000,00.-TL

40.800,00.-TL

13.

Payın 15

Navelina Portakal

220.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

264.000,00.-TL

52.800,00.-TL

14.

Kargalık
8-9-10-11

Navelina Portakal

250.000 Kg.

1,20.-TL/Kg.

300.000,00.-TL

60.000,00.-TL

15.

Payın 8-A

Clemantin Mandarin

60.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

45.000,00.-TL

9.000,00.-TL

16.

Payın 1-C

Clemantin Mandarin

15.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

11.250,00.-TL

2.250,00.-TL

17.

Aladağ-16

Dobashi Beni Mandarin

60.000 Kg.

0,90.-TL/Kg.

54.000,00.-TL

10.800,00.-TL

18.

Payın 9

Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby)

300.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

225.000,00.-TL

45.000,00.-TL

19.

Payın 11-A

Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby)

310.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

232.500,00.-TL

46.500,00.-TL

20.

Payın 11-B

Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby)

490.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

367.500,00.-TL

73.500,00.-TL

21.

Payın 11-C

Kırmızı Greyfurt
(Star Ruby ve Rio Red)

160.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

120.000,00.-TL

24.000,00.-TL

21.

Aladağ-15

Kırmızı Greyfurt
(Rio Red)

250.000 Kg.

0,75.-TL/Kg.

187.500,00.-TL

37.500,00.-TL

GENEL TOPLAM……………………………….:

4.675.000 Kg.

4.878.750,00.-TL

975.750,00.-TL

b) İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 975.750,00.-TL’ dır.
c) Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’dir.
d) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
1-Tedavüldeki Türk parası.
2-Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.
e) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.
f) İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat 5/a maddesinde belirtilmiş olup; geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
6) Mahsulün miktarına ait rakamlarda tahmini olup, narenciyelerin satışı TOFUR olarak yapıldığından müşteri, işletme idaresinden eksik tahakkuk etmesi halinde bir hak talebinde bulunamaz. Fazla istihsalden de idare müşteriden fark talep etmez.

 1. Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

 2. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Genel Müdürlüğümüzün Web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

 3. TİGEM bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR