ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gübre satın alınacaktır

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928149
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
39.000 Kg. Kompoze 20.20.20 Gübre alımı için ihale yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceyhan/Adana
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


1-İşletmemiz ihtiyacı olan 39.000 Kg. Kompoze 20.20.20 Gübre alımı için ihale yapılacaktır.
2– İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
3– İhale 22/01/2019 günü saat 14:00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda İşletmemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatlar uygun görülmemesi halindi ikinci ihale 29/01/2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte tekrarı yapılacaktır
4– Teklif mektupları ihale tarihi ve saatine kadar İşletmemiz Genel Evrak servisine elden verilmiş veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Faks ile gönderilen teklif mektupları dikkate alınmayacaktır.
5– Firmalar tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir.
6– İhaleye iştirak eden istekliler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla İhalesi konusu malın tamamına teklif verilecektir.
Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

   1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

   2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
    b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
    c)İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
    ç)Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
    d)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
    e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
    f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
    7.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
    7.2.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler:
    İsteklinin;

 1. İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,

 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini, ihale Komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
  İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
  8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge: İhaleye ait şartname Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret şefliğinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını İşletmemizden (KDV Dahil) 50,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler.
  9– İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü nispetinde olacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar; Teminat mektupları dışındaki teminatların nakit veya Döviz olması halinde İşletme veznesine veya İşletmenin T Vakıflar Bankası Ceyhan şubesi nezdindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 hesaba yatırılarak alınacak makbuz ihale dosyasına konulacaktır.
  10– İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) ile İşletmemizde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İşletmemizin 0322 648 40 58-59 (2 Hat) no’lu telefonlarından veya 0322 648 42 17 no’lu faks yoluyla daha geniş bilgi alabilirler.
  11– Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
  12– İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR