KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAKIM OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Dikili vaziyette 16.603 adet ağaç satılacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAKIM OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908088
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MUHTELİF CİNS, ÇAP VE EBATTAKİ 16.603 ADET AĞACIN (DİKİLİ VAZİYETTE, TAHMİNİ 3.828,97 M³)
İşin Yapılacağı Yer
:
Bkm.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığında idarenin gösterdiği ve Yüklenicinin, “Yer Görme Belgesi” ile görmüş olduğu araziler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / BALIKESİR
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına ait aşağıda cinsi, miktarı ve tahmini bedeli belirtilen MUHTELİF CİNS, ÇAP VE EBATTAKİ 16.603 ADET AĞACIN (DİKİLİ VAZİYETTE, TAHMİNİ 3.828,97 M³) satış işinin aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF - AÇIK ARTIRMA usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1. İdarenin
a.Adı : Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
b.Adresi: Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/ BALIKESİR
c.Telefon Nu: 0.266.2212100
ç.Faks (Belgegeçer) Nu.: 0.266.2212007

2. İhalenin;
a.Adı: Muhtelif Cins, Çap ve Ebattaki 16.603 Adet (Tahmini 3.828,97 Metreküp) Ağacın Götürü Bedel Usulü ile Satış İşi
b.Satılacak Malzemenin Niteliği, Türü ve Miktarı:

S.NO CİNSİ MİKTARI
(ADET)
MİKTAR
(METREKÜP)
1 KIZILÇAM 9.959 2.807,75
2 FISTIKÇAMI 660 464,85
3 KARAÇAM 4.709 398,16
4 SEDİR 232 36,74
5 SERVİ 1.036 119,75
6 AKASYA 5 0,82
7 ÇİTLENBİK 2 0,90
TOPLAM 16.603 3.828,97


NOT: İhalede yapılacak artırımlar; toplam bedel üzerinden en az 1000,00 (Bin)’er TL. artırımlar halinde yapılacaktır.
c. Ödemenin Yapılacağı Yer: İhale bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerinden MSB 1 sayılı Merkez Saymanlığı Özel Hesabına “Bkm.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Ağaç Satışı Bedelidir” açıklaması yazdırılarak yatırılacak olup, makbuzu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
ç. İşin Yapılacağı Yer: Bkm.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığında idarenin gösterdiği ve Yüklenicinin, “Yer Görme Belgesi” ile görmüş olduğu araziler.
d. İşin Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, idare tarafından yükleniciye yer teslimi yapılmasını ve İdare tarafından talep edilen evrakların tamamlanmasını müteakip işe başlanacak olup ağaçların kesilmesi ve kışla dışına çıkarılması en fazla 210 (ikiyüzon) takvim günü içinde tamamlanacaktır.
3. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu;
a.İhale usulü: Götürü Bedel, Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü ile Satış.
b.İsteklilerde Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;
(1). Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;
(a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
(I) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanaatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
(II) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
(b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
(I) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
(II) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
(c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
(ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,
(d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,
(e) İdari şartnamenin 8’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
(f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
(g) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
(h) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; adli sicil kaydı,
(ı) Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortakların tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, kooparatiflerde yönetim kurulu üyelerinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,
(2) Yukarıda sayılan belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri geçerli sayılacaktır. İstekliler istenen belgelerin, aslı yerine ihale tarihinden önce İhale Komisyon Başkanlığı’na ibraz ederek ”Aslının Aynıdır” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
4 . İhaleye Katılamayacak olanlar.
Aşağıdaki Şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
a.Satışla ilgili birim amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,
b.Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,
c.2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun kapsamına giren şahıslar,
ç.3713 sayılı terörle mücadelede kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,
d.Örgütlü suçlardan yada kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,
e.İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
Yukarıda belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giren üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irat kaydedilir.
5. İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınabileceği,
aİhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların önce Bkm.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İs.Ş.Md.lüğünden “Yer Görme Belgesi” alması ve müteakiben İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
b.İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınacağı yer:BALIKESİR Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
c.İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 40,00 TL.
6. İhalenin nerede, hangi tarih ve Saatte Yapılacağı,
a.Tekliflerin sunulacağı adres: Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / BALIKESİR
b.İhalenin yapılacağı adres: Bkm.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / BALIKESİR
c.İhale (son teklif verme) tarihi: 18 Aralık 2018 Salı
ç.İhale (son teklif verme) saati: 10:00
7.Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği ve sözleşme türü:İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden verecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
8.Tekliflerin geçerlik süresi :Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 210 (ikiyüzon) takvim günüdür.
9.İdarenin belirleyeceği geçici teminat tutarı/oranı ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar;
İstekliler; Satılacak Malzemenin (Muhtelif Cins, Çap ve Ebattaki 16.603 Adet, 3.828,97 Metreküp Ağacın parasal tutarının [402.041,85 TL. (Dörtyüzikibinkırkbirliraseksen beşkuruş) (KDV Hariç)] %6’sından az olmamak üzere (24.122,51 TL (Yirmidörtbinyüzyirmiikiliraellibirkuruş)den az olmayacaktır.) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu şeklinde verilecek Geçici teminatın süresi 210+30=240 günden az olmayacaktır.)
10. Diğer hususlar :
a.İhaleye teklif veren istekliler, ticaret sicil gazetesinde belirtilen tüm ortakların hisse durumlarını ve T.C.Kimlik numaralarını gösteren belgeyi ihale kararı öncesinde İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır.
b.Diğer hususlar İdari Şartnamede belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR