KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19. MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Ağaç dalında zeytin tanesi ve fıstık çamı kozalakları satılacaktır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 19. MOTORLU PİYADE TUGAY İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077208
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE KÖRFEZ 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali Çetinkaya Kışlası ve Alb. İhsan Kuranel Kışlasında Bulunan Ağaçlardaki 2 Kısım, Dalında, Zeytin Tanesi  (3.925 KG.) ve Fıstık Çamı Kozalağı (1.020 KG.) Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı - Edremit/BALIKESİR
İhale Usulü
:
TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

2010/41 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

AĞAÇ DALINDA ZEYTİN TANESİ VE FISTIK ÇAMI KOZALAKLARI SATILACAKTIR.
19’UNCU MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı sorumluluk alanları (Edremit ve Burhaniye) içerisinde yer alan aşağıda cinsi, miktarı, yazılı AĞAÇ DALINDA ZEYTİN TANESİ VE FISTIK ÇAMI KOZALAĞI SATIŞI 3212 Sayılı Kanunun 7 ‘nci Maddesi ve MSY 310-6 (B) Yönergesi kapsamında Kapalı Teklif Açık Artırma Usulüne göre satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin
1.1. Adresi: 19'UNCU MOT.P.TUG.K.LIGI ALI ÇETINKAYA KISLASI 10300 EDREMİT/BALIKESİR
1.2. Telefon ve faks numarası: 0 266 373 44 83 – 0 266 373 44 84

2. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı: 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali Çetinkaya Kışlası ve Alb. İhsan Kuranel Kışlasında Bulunan Ağaçlardaki 2 Kısım, Dalında, Zeytin Tanesi (3.925 KG.) ve Fıstık Çamı Kozalağı (1.020 KG.) Satışı

3. Teslim yeri/işin yapılacağı yerler: 19’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Ali ÇETİNKAYA Kışlasında (Edremit) ve Albay İhsan KURANEL Kışlasında (Burhaniye) bulunan ürün veren (Mahsuldar) Zeytin Ağaçları ve Çam Ağaçlarından toplanacaktır.

4. İşin başlama ve bitirilme tarihleri: : Sözleşmenin imzalanması ve ihale bedelinin yatırılmasından/ödenmesinden itibaren işe başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

5. Uygulanacak İhale usulü: Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
6.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,
6.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik fotokopisi,
6.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik fotokopisi,
6.4. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli,
6.5. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 10 TRY (ON Türk Lirası) karşılığı, 19’ uncu Mot. P. Tug. K. lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Edremit/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. İhalenin:
8.1. İhalenin Yapılacağı yer : 19'uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR
8.2. İhalenin Tarihi ve saati: 15.11.2019 - 10:00

9. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 19’ uncu Mot.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı -Edremit/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11. Sözleşmenin türü ve süresi: İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden 90 (doksan) gün süreli birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12. Tekliflerin geçerlilik süresi: İhale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

13. Geçici teminat:
13.1. İstekliler tahmin edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Tahmin edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
13.2. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 28.02.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
13.3. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR